VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OSOBNÍCH, EZOTERICKÝCH, PORADENSTVÍ A KONZULTACE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OSOBNÍCH, EZOTERICKÝCH, PORADENSTVÍ A KONZULTACE


1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") ") se vztahují na smlouvy uzavřené distančním způsobem( na dálku) prostřednictvím webových stránek KALACH ART umístěných na webovém rozhraní www.kalachart.cz(dále jen "webové rozhraní")

mezi

podnikatelkou Vladimírou Kalach, se sídlem Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná - Nové Město,

IČ:73335185,

není plátcem DPH

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Karviné dne 10.3.2022- č.j. SMK/032722/2022, sp. značka SMK/032710/2022 a zároveň podnikající podle autorského zákona-Zákon č.121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) na základě ROZHODNUTÍ o registraci vydaném Finančním úřadem v Karviné č. j. 197766/22/3212-40511-809635

Adresa pro doručování: Vladimíra Kalach, Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná - Nové Město

Telefonní číslo: 702158327

Kontaktní e-mail: vl.kalach@seznam.cz

Číslo účtu: 4631844013/0800

(dále Poskytovatel)

a

Vámi jako uživatelem služeb

(dále Klient).

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Poskytovatel služeb poskytuje na svém internetovém portálu www.kalachart.cz také služby osobního charakteru, služby poradenské a konzultační (dále jen Služby). Služby jsou dále vykonávány elektronicky- e-mail, facebookový messenger, telefonicky nebo přes WhatsApp.

2. 1. POVAHA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 • Poskytovatel tyto služby poskytuje osobám od 18 let věku. Klient bere na vědomí, že vždy záleží na něm samotném jak se k daným informacím postaví a je jen na jeho svobodné vůli, zda přijme nebo nepřijme získané informace.
 • Klient bere na vědomí, že Služby Poskytovatele jsou Služby, při kterých mohou nebo jsou využívány ezoterické prostředky, automatická kresba a písmo, kyvadlo, rituály, a s tím související konzultace a osobní poradenství.
 • Služby a konzultace nenahrazují odbornou lékařskou péči či jakoukoliv obdobnou zdravotnickou péči či metodu! Služby taktéž nenahrazují psychologické, finanční, daňové či právní poradenství. Služby jsou pouhým vodítkem pro vhled do Klientova problému z duchovního – spirituálního , ezoterického hlediska.
 • Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají tajemství Klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození Klienta. Obsah konzultace je důvěrný.
 • Vztah Klienta a Poskytovatele je založen na plné důvěře a podávání pravdivých a nezkreslených informacích, které by mohly mít vliv na výsledek Služby poskytované Poskytovatelem

2. 2. ČÍM SE ŘÍDÍ NÁŠ PRÁVNÍ VZTAH?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci Služby;
 • Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen "občanský zákoník");
 • § 1837 občanského zákoníku-zákon č. 89/2012 sb.- občanský zákoník (dále též jen "NOZ")
 • autorským zákonem-Zákon č.121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
 • v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen "Klient") prostřednictvím objednávky vytvořené prostřednictvím webové stránky umístěné na internetové adrese www.kalachart.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní stránky").
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit službu od Poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

2. 3. JAK VYJÁDŘÍTE SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI?

 • Závazným zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
 • Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • 3. 1. KUPNÍ SMLOUVA
 • 3.1.1. JAK UZAVÍRÁME KUPNÍ SMLOUVU?
 • Klient objednává službu přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách vyplněním objednávkového formuláře na nich umístěného. Pokud si přeje službu na míru, zašle své požadavky (představu) e-mailem, nebo přímo objednávkovým formulářem, případně zprávou na sociální síti, návrh smlouvy (specifikaci Služby, cenu a dobu dodání a uvedení smluvních stran) Poskytovateli. Poskytovatel pak pošle také e-mailem nebo zprávou na sociální síti zpětnou vazbu.
 • 3.1.1.1. POPIS PRODUKTŮ (dále Služeb)
 • Na webovém rozhraní je uveden seznam Služeb včetně popisu jednotlivých položek. U každé Služby je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace Služby je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanskéhozákoníku. V objednávkovém formuláři zvolíte službu, doplníte další informace do zprávy, která se nachází na objednávkovém formuláři. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.
 • Poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 • 3.1.1.2. Vámi vybrané služby objednáváte objednávkovým formulářem. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany- potvrzení je vždy písemné.
 • 3.1.1.3. CENA SLUŽBY A SPLATNOST
 • Cena Služeb je uvedena na webovém rozhraní. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. U objednávky Služeb na webovém rozhraní neuvedených, má-li Klient o tyto Služby zájem, jedná se o Služby na zakázku, se Poskytovatel s Klientem dohodnou předem.
 • Sjednanou cenou je cena uvedená u Služby nebo okamžiku odeslání objednávky Klientem. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak není Poskytovatel povinen Klientovi za takovou zjevně chybnou cenu službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Klienta i k úhradě této zjevně chybné ceny, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Klientovi vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením ze strany Klienta, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi Poskytovatelem a Klientem k jiné dohodě. Při objednávce zakázkové služby- na míru, podle požadavku klienta je cenou částka odsouhlasená jako cena ve vzájemné komunikaci přes email nebo sociální sítě.

Není-li mezi Poskytovatelem a Klientem výslovně ujednáno jinak, je Poskytovatel povinen dodat Klientovi Službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. U Služeb na míru je požadována platba zálohy 100% sjednané ceny. Údaje pro platbu zálohy budou uvedené přímo ve smlouvě mezi Poskytovatelem a Klientem uzavřené (tedy v e-mailové komunikaci nebo zprávě zaslané přes sociální sítě). Do okamžiku, než bude záloha připsána na účet Poskytovatele, není Poskytovatel povinen začít pracovat na zakázkové službě. V případě, že záloha nebude uhrazena Klientem ve splatnosti, a neuhradil by ji ani po výzvě zaslané emailem nebo zprávou na sociální síti, smlouva se marným uplynutím dodatečné lhůty ruší a objednávkou se dále Poskytovatel nezabývá.

3. 2. JAK PODAT OBJEDNÁVKU?

Pro objednání Služeb přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde Klient vyplní své kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefon). Pokud již není přímo ve formuláři uvedeno a vyberete způsob úhrady. Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji, bude to na objednávkové stránce napsáno.

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaných Služeb, zvolený způsob platby a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před závazným odesláním objednávky je Klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Poskytovatel vložil, a to i s ohledem na možnost Klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před odesláním závazné objednávky budete vyzváni:

 • k volbě souhlasu s Obchodními podmínkami
 • a k volbě souhlasu s GDPR a PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ
 • a k ODESLÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávku podáte stisknutím tlačítka "ODESLAT ".

Údaje uvedené v objednávkových formulářích a objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o odeslání objednávky se zobrazí hned na Vašem displeji, obrazovce Vašeho zařízení a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Pro objednání Služby na míru zašle Klient na e-mail vl.kalach@seznam.cz, případně přes zprávu na sociální síti svoji představu. Poskytovatel Vás poté bude kontaktovat zpět. V okamžiku shody Klienta s Poskytovatelem na podmínkách služby, potvrdí si vše- podoba Služby, cenu, termín zhotovení, termín úhrady objednávky e-mailem nebo zprávou na sociální síti, je kupní smlouva uzavřena.

3. 3. KDY JE SMLOUVA UZAVŘENA?

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednanou Službu( podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní:

- přes objednávkový systém Poskytovatele je Klientovi následně po odeslání objednávky, zaslán na elektronickou adresu uvedenou v objednávce elektronicky e-mail shrnující a akceptující objednávku Klienta s platebními pokyny a výzvou k dalším doplňujícím údajům, pokud jsou zapotřebí. Součástí potvrzovacího e-mailu jsou přílohou VOP. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky elektronickou adresu Klienta, uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. Po uhrazení celé kupní ceny připsáním na účet prodávajícího, je Klientovi zaslána stvrzenka o úhradě služby. Jakékoliv změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi Poskytovatelem a Kllientem. Do doby uzavření Smlouvy může Klient svou objednávku zrušit e-mailem poslaným na elektronickou adresu vl.kalach@seznam.cz nebo zprávou na sociální síti, pokud si Klient zvolil s Poskytovatelem takovou formou objednávky.

Poskytovatel může Klienta kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky, nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána. Poskytovatelem nebude tato objednávka akceptována.

Objednávat produkty, služby a pořádané akce přes webové rozhraní anebo e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Poskytovatel upozorňuje, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídá, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

3. 4. MŮŽETE JIŽ ODESLANOU OBJEDNÁVKU ZRUŠIT?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka Služby, ohledně které nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

3. 5. MŮŽE SE CENA NA WEBOVÉM ROZHRANÍ MĚNIT?

Ceny prezentované Služby zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny Služby ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u Služby ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 3. 3. těchto obchodních podmínek.

3. 6. MÁTE MOŽNOST ZÍSKAT SMLOUVU V TEXTOVÉ PODOBĚ?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

3. 7. CO KDYŽ NĚČEMU VE SMLOUVĚ NEZOZUMÍTE?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

3. 8. V JAKÝCH JAZYCÍCH LZE SMLOUVU UZAVŘÍT?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

3. 9. JE SMLOUVA NĚKDE ULOŽENA?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4. 1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především bezhotovostně převodem předem na účet č. 4631844013/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna a. s. (dále jen "účet"). V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná předem do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. 2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě bezhotovostní platby před dodáním Služby je cena splatná do tří dnů od přijetí objednávky dle článku 3. 3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

4. 3. V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

4. 4. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny Služby před jeho elektronickým odesláním nebo telefonickou konzultací, (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

5. DODACÍ PODMÍNKY

5. 1. Jak posíláme Službu?

Způsoby dodání Služby jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání Služby můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob nezvolíte, můžeme ho určit my.

5. 2. Jaké jsou náklady na dodání Služby?

Náklady k dodání Služby ze strany kupujícího nejsou žádné. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena.

5. 3. Kdy Vám Službu dodáme?

Doba dodání služby je do 5 pracovních dnů, není-li dohodnuto jinak, od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).

Dodáním Služby podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám Služba doručena způsobem uvedeným v objednávce. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít Službu- v případě, že nezvedáte telefon v domluveném termínu, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat Službu z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

5. 4. Jak postupovat při převzetí Služby?

5.4.1. V případě obdržení Služby písemnou elektronickou formou.

Po obdržení písemně vyhotovené Služby vše pečlivě pročtěte a v případě nejasností nás kontaktujte e-mailem.

5.4.2. V případě telefonické Služby- telefonát, videohovor, můžete klást při nejasnostech dotazy, na které Vám Poskytovatel při rozhovoru zodpoví.

5.4.2.1 Průběh poskytování Služby – konzultace, poskytnutí ostatních Služeb dle osobního zadání do objednávky klientem

5.4.2.1.1. Poskytovatel má právo bez nároku na vrácení ceny za Službu ukončit poskytování telefonické konzultace s Klientem, který se chová nevhodně, vulgárně nebo je zjevně pod vlivem alkoholu či jiných omamných či psychotropních látek.

5.4.2.1.2. V případě nepředvídatelných okolností (vis maior, nemoc osoby poskytující Služby jménem Poskytovatele aj.) si Poskytovatel vyhrazuje právo poskytnutí Služby zrušit či, po dohodě s Klientem, přesunout na jiný termín. V případě zrušení poskytnutí Služby se Poskytovatel zavazuje Klientovi neprodleně (tj. do 5 pracovních dní) vrátit již uhrazenou cenu za poskytnutí Služby, a to bezhotovostně na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena.

5.4.2.1.3. Telefonická konzultace je poskytována výlučně na tuzemská telefonní čísla.

5.4.2.1.4. Služba písemné (e-mailové) odpovědi na položenou konkrétní otázku může být Poskytovatelem započata ihned po uzavření smlouvy. Za Službu se považuje samotné provedení věštby – vhled do situace, který zodpoví Klientem položenou otázku. Výsledek provedení Služby bude poskytnut Klientovi do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy a to v podobě odpovědi na e-mailovou adresu, ze které byla zaslána otázka Klienta dle avizovaného textu či doby zvukového záznamu.

5.4.2.1.5. Poskytovatel má právo bez nároku na vrácení ceny za Službu ukončit poskytování telefonické konzultace s Klientem, který se chová nevhodně, vulgárně nebo je zjevně pod vlivem alkoholu či jiných omamných či psychotropních látek.

5.4.2.1.6. V případě nepředvídatelných okolností (vis maior, nemoc osoby poskytující Služby jménem Poskytovatele aj.) si Poskytovatel vyhrazuje právo poskytnutí Služby zrušit či, po dohodě s Klientem, přesunout na jiný termín. V případě zrušení poskytnutí Služby se Poskytovatel zavazuje Klientovi neprodleně (tj. do 5 pracovních dní) vrátit již uhrazenou cenu za poskytnutí Služby, a to bezhotovostně na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena.

5.4.2.1.7.Telefonická konzultace je poskytována výlučně na tuzemská telefonní čísla.

5.4.2.1.8. Služba písemné (e-mailové) odpovědi na položenou konkrétní otázku může být Poskytovatelem započata ihned po uzavření smlouvy. Za Službu se považuje samotné provedení věštby – vhled do situace, který zodpoví Klientem položenou otázku. Výsledek provedení Služby bude poskytnut Klientovi do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy a to v podobě odpovědi na e-mailovou adresu, ze které byla zaslána otázka Klienta dle avizované délky textu či doby zvukového záznamu.

5. 5. Co se stane v případě, že Službu nepřevezmete?

Telefonické Konzultace probíhají v objednané délce a termínu po uhrazení ceny za požadovanou Službu ze strany Klienta. Klient je Poskytovatelem telefonicky kontaktován na jím uvedené tel. číslo dle pořadníku cca 2 – 3 dny před konzultací.

2) Nebude-li Klient zastižen (tj. proběhnou 2 pokusy o telefonát, přičemž hovory nebudou ze strany Klienta přijaty), bude na předmětné telefonní číslo zaslána SMS . Nevyužije-li Klient tohoto kontaktu do 14 dní od zaslání SMS, bude účtován 100% storno poplatek (tj. platba nebude vrácena).

3) Smluvený čas konzultace se stává závazným prostřednictvím telefonu, e-mailu.

Ruší-li klient čas konzultace méně než 24 hodin před domluveným termínem nebo není dostupný na domluveném kontaktu ve sjednaném čase konzultace, je účtován 100% stornopoplatek.

Potřebuje -li klient změnit čas konzultace více než 24 hodin předem, pak tak učiní výhradně emailem. Poskytovatel nabídne další 2 pevné termíny nebo vrátí zpátky uhrazenou částku na účet Klienta .

V případě, že klient zruší i tento náhradní termín, a to kdykoli nebude-li Klient v tomto termínu zastižen, bude účtován 100% storno poplatek (tj. platba nebude vrácena).

4) Poskytovatel má právo bez nároku na vrácení ceny za Službu ukončit poskytování telefonické konzultace s Klientem, který se chová nevhodně, vulgárně nebo je zjevně pod vlivem alkoholu či jiných omamných či psychotropních látek.

5) V případě nepředvídatelných okolností (vis maior, nemoc osoby poskytující Služby jménem Poskytovatele aj.) si Poskytovatel vyhrazuje právo poskytnutí Služby zrušit či, po dohodě s Klientem, přesunout na jiný termín. V případě zrušení poskytnutí Služby se Poskytovatel zavazuje Klientovi neprodleně (tj. do 5 pracovních dní) vrátit již uhrazenou cenu za poskytnutí Služby, a to bezhotovostně na bankovní účet, ze kterého byla úhrada provedena.

6) Telefonická konzultace je poskytována výlučně na tuzemská telefonní čísla.

7) Služba písemné (e-mailové) odpovědi na položenou konkrétní otázku může být Poskytovatelem započata ihned po uzavření smlouvy. Za Službu se považuje samotné provedení věštby – vhled do situace, který zodpoví Klientem položenou otázku. Výsledek provedení Služby bude poskytnut Klientovi do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy a přijmutí platby na účet Poskytovatele, a to v podobě odpovědi na e-mailovou adresu, uvedenou v objednávce nebo ze které byla zaslána otázka Klienta či kontaktování Klienta Poskytovatelem za účelem telefonátu nebo videorozhovoru z důvodu uskutečnění-dodání smluvené Služby.

6. REKLAMACE A MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1) Klient má nárok reklamovat Službu, která nebyla poskytnuta řádně a včas a v souladu se smlouvou, přičemž se tímto rozumí situace, kdy Služba neodpovídá specifikaci uvedené v těchto VOP a na webových stránkách Poskytovatele www.kalachart.cz. Zejména (nikoliv však výlučně) může být Klientem reklamováno:

– Klient nebyl po uzavření smlouvy kontaktován Poskytovatelem v termínech v těchto VOP uvedených

– Služba nebyla Poskytovatelem provedena v garantovaném popř. smluveném termínu

– Služba nebyla poskytnuta v podobě odpovídající jejímu popisu Poskytovatele

– Délka poskytnutí Služby neodpovídala objednané délce Služby

2) Není možné reklamovat obsah konzultace, sdělení či poskytnutou radu jako takovou! Tyto rady a sdělení jsou návodem ke zlepšení duchovní a životní cesty Klienta a Klient nese sám zodpovědnost, co s radou učiní.

3) Nelze reklamovat Službu, která nebyla řádně poskytnuta z důvodu na straně Klienta (zejména opakované nezvednutí telefonu při sjednané telefonické schůzce, ukončení konzultace z důvodu nevhodnosti jeho chování, agresivity, či vlivu omamných či psychotropních látek apod.).

4) Poskytované Služby je možné Klientem reklamovat přednostně v průběhu jejich poskytování. Skryté vady lze reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich Klient dozvěděl. Vadu Služby lze reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí Služby. Klient zašle Poskytovateli písemné vytknutí vady (za písemné vytknutí se považuje též e-mail zaslaný na adresu vl.kalach@seznam.cz), v němž uvede své osobní údaje (jméno, datum narození, adresu trvalého bydliště), popis Služby, která byla/měla být poskytnuta (včetně termínu zaslání platby za Službu), popis vady Služby a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje (viz odst. 5 tohoto článku VOP).

5) Poskytovatel upozorňuje, že předmětem smlouvy není dodání zboží, ale poskytovaní služeb (ezoterické služby,věštění, poradenství anebo konzultace), které nelze vzhledem ke své povaze poté, co jsou poskytnuty, vrátit. V případě reklamace Služby má Klient nárok na:

– dodatečné poskytnutí Služby nebo na poskytnutí náhradní Služby, nebo

– přiměřenou slevu z ceny za Službu, nebo

– odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění Služby podstatným porušením smlouvy, vyskytuje-li se více vad, nebo je Služba vadná opakovaně) a současně

– náhradu za prokazatelně vynaložené oprávněné náklady spojené s reklamací či vadnou Službou

Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

6) Poskytovatel Klientovi zašle potvrzení o obdržení reklamace – tj. kdy Klient službu reklamoval, co je obsahem reklamace, čeho se Klient domáhá (jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

7) Poskytovatel má na vyřízení reklamace 30 dní. Poté zašle Klientovi písemný reklamační protokol – potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.

8) Není-li reklamace v dané lhůtě vyřízená, má Klient právo od smlouvy odstoupit.

9) Klient či Poskytovatel má právo odstoupit od již uzavřené smlouvy v těchto případech:

– Poruší-li druhá smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

– Bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

10) Je-li Klientem spotřebitel, má rovněž právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní od jejího uzavření, a to bez udání důvodu. Odstoupení lze provést tak, že Klient zašle poskytovateli přípis, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy.

Vzor odstoupení:

"Já, níže podepsaný jméno+příjmení, bytem( adresa Klienta) tímto odstupuji od smlouvy ze dne ………..(uvede číslo vystavené faktury), která byla uzavřena mezi poskytovatelem a mojí osobou na straně druhé jako klientem."

11) Odstoupení dle odst. 10 může být zasláno e-mailem na adresu vl.kalach@seznam.cz, nebo písemně (přičemž posledním dnem lhůty pro odstoupení musí být oznámení o odstoupení Poskytovateli odesláno). Přijetí odstoupení od smlouvy bude Poskytovatelem Klientovi potvrzeno ve stejné formě (emailem či písemně), v jaké bylo odstoupení učiněno.

12) Odstoupí-li Klient – spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Poskytovatel vrátí Klientovi – spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím tento Klient souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Poskytovatel může po Klientovi – spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených občanským zákoníkem.

13) Odstoupí-li Klient – spotřebitel od smlouvy a Poskytovatel s plněním Služby na základě Klientovy výslovné žádosti začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Klient poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění. V souladu s ustanovením § 1837, písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy, jestliže byly splněny s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel – poskytovatel mu před uzavřením smlouvy sdělil, že v takovém případě nemá nárok na odstoupení od smlouvy. Takový souhlas je Klientem explicitně udělován objednáním telefonické konzultace na termín dřívější, než je 14 denní lhůta či při službě IHNED (na což je u nabídky těchto Služeb výslovně upozorněn).

Odstoupit tedy nelze od Služby telefonické konzultace, byla-li již provedena, a od Služby písemné odpovědi na zaslanou otázku.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (§ 2165)

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 • Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.
 • Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odstavce 1 neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

7.4. Jak uplatňovat vadné plnění

Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

 • Práva z vadného plnění uplatňuje Klient u Poskytovatele písemnou komunikací on-line nebo zasláním na adresu místa podnikání, v níž je přijetí reklamace služby možné.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Poskytovatele za vady může upravit reklamační řád Poskytovatele.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K prodeji Služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění a dále na základě podnikání podle autorského zákona-Zákon č.121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

8. 2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu vl.kalach@seznam.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 8.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

8. 3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (https://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8. 4. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem nebo doporučeně poštou. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu, pokud by měly webové stránky možnost zřízení uživatelského účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9. 1. Svou informační povinnost vůči Klientovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů Klienta pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Poskytovatele plní Poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES.

10.1. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Službami Poskytovatele na elektronickou adresu Klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem na elektronickou adresu Klienta. Svou informační povinnost vůči Klientovu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Klienta pro účely zasílání obchodních sdělení plní Poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu

10.2. Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové možné provést a závazky Poskytovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Klienta může Klient souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat

10.3. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies je upraveno ve zpracovaných dokumentech podnikatelky Vladimíry Kalach: GDPR a PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Klientovi může být doručováno na elektronickou adresu Klienta

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytuji ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlament a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)..

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení co nejvíce přibližuje

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná

12.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Kontaktní údaje prodávajícího - adresa pro doručování Vladimíra Kalach, Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná - Nové Město, adresa elektronické pošty e-mail: vl.kalach@seznam.cz, telefon + 420 702 158 327 .

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 5.12.2023

Příloha: