PODMÍNKY KURZŮ A WORKSHOPŮ

PODMÍNKY ÚČASTI NA KURZECH, WORKSHOPECH A POŘÁDANÝCH AKCÍCH.

PODMÍNKY ÚČASTI NA KURZECH, WORKSHOPECH A POŘÁDANÝCH AKCÍCH.

Počet účastníků na všech kurzech a workshopech a pořádaných akcích je omezen, proto se prosím přihlaste předem a rezervujte si místo.

ÚVODEM

 • Organizátorem kurzů, workshopů a pořádaných akcí (dále jen " pořádaných akcí ") je prodávající - Vladimíra Kalach, IČ 73335185, sídlem Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná - Nové Město, Česká republika.
 • Všechny pořádané akce probíhají v místech, která pořádání těchto akcí umožňují, a to na základě krátkodobých pronájmů na dobu akce v režii organizátora nebo ve vlastní režii zadavatele k organizované akce.
 • Odpovědnost v průběhu pořádané akce: kupující je v celém průběhu pořádané akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník pořádané akce včetně lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším kupujícím svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na zdraví, majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání pořádané akce. V případě pořádané akce pro rodiče a děti, je zodpovědný za dítě rodič nebo jiná dospělá osoba, která dítě na pořádanou akci doprovází.
 • Možnost vyloučit kupujícího - účastníka z účasti na pořádané akci: kupující místa na pořádané akce jsou povinni při účasti na pořádané akci nenarušovat její průběh. Prodávající nebo lektor vedoucí pořádanou akci je oprávněn kupujícího vyloučit z účasti v případě, že kupující nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah pořádané akce, ostatní kupující či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení kupujícího z pořádané akce nemá Kupující místa na pořádané akce nárok na vrácení již zaplaceného místa pořádané akce, a to ani z části.
 • Vzdělávací materiály a informace: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím pořádané akce jsou určeny pouze pro účely konkrétní pořádané akce a osobní potřebu jednotlivých kupujících- účastníků pořádaných akcí. Není dovoleno je bez vědomí Vladimíry Kalach a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

PODMÍNKY ÚČASTI A ZAKOUPENÍ MÍSTA NA KURZY, WORKSHOPY A POŘÁDANÉ AKCE

 • Workshopy, kurzy nebo jiné pořádané akce (dále jen " pořádané akce") jsou vhodné pro dospělé osoby nebo děti s doprovodem dospělé osoby. V případě, že se jedná o pořádanou akci pro děti od školního věku od 6 - 10 let, je nutné, aby děti na akci doprovodila dospělá osoba a také zajistila doprovod dítěte z akce. Přítomnost dospělé osoby na kurzu mimo pořadatele, je vždy nutná u pořádaných akcí pro děti mladší školního věku. Na pořádané akce pro větší kolektiv dětí je podmínkou přítomnosti dospělé osoby, která má přivedený kolektiv na starost- vychovatel/ka, učitel/ka nebo jiná osoba zodpovídající za kolektiv dětí. Za přítomné dítě na pořádané akci zodpovídá rodič nebo pověřená zodpovědná přítomná doprovázející osoba. V případě zájmu na pořádanou akci je nutné přihlášení na pořádanou akci a vytvoření rezervace místa na pořádanou akci objednáním místa s následným zakoupením místa přes internetový obchod nebo objednávkový formulář, obojí umístěné společně na webovém rozhraní www.kalachart.cz. Počet míst na pořádané akce je vždy omezen, proto je nutná rezervace místa nebo míst.
 • U všech nabízených pořádaných akcí, je uvedena minimální kapacita účastníků-míst. Kurzy a workshopy se konají při minimálním počtu 6 účastníků, u zájmových akcí je to individuální, záleží na typu pořádané akce.
 • Účastníkem kurzu, workshopu nebo zájmové akce (dále jen "pořádané akce" je fyzická osoba, která si zakoupí místo na pořádanou akci nebo její zákonný zástupce (dále jen " účastník"). V případě pořádané akce kupované jako "dar", kdy kupuje fyzická osoba na jméno jiné fyzické osoby, kupující v tomto případě není účastníkem akce.
 • Místo na každou pořádanou akci je zajištěno zakoupením - po připsání celkové kupní ceny peněžních prostředků na účet prodávajícího. Po dobu než dojde k zaplacení je místo na pořádanou akci pouze rezervováno s časovým omezením po dobu 3 dnů. Pokud nedojde po této době k úhradě celé kupní ceny, je místo nabídnuto dalšímu zájemci.
 • Podklady pro platbu budou zaslány po obdržení závazné přihlášky objednávkovým formulářem, který je dostupný na webových stránkách www.kalachart.cz u příslušného kurzu nebo zakoupením v internetovém obchodě na webových stránkách www.kalachart.cz. Termín k zaplacení je do 3 dnů od potvrzení závazné přihlášky elektronicky e-mailem na e-mail uvedený v objednávce se zasláním platebních údajů.
 • Výjimečně kupní cenu můžete uhradit v hotovosti při osobním odběru (pouze po předchozí telefonické domluvě) - v případě, že je v době bezprostředně před pořádaným kurzem, workshopem, pořádanou akcí.
 • Místa na všechny pořádané kurzy (workshopy, akce) jsou obsazovány postupně podle zaslaných objednávek. V případě, že dojde neuhrazení částky v dané době splatnosti, bude rezervované místo nabídnuto dalšímu zájemci.
 • Přihlášením na kurz (workshop, akci) účastník souhlasí s pořízením fotografií z pořádané akce (kurzu, workshopu) a jejich případným použitím na webové stránce www.kalachart.cz a nebo k prezentaci pořadatele pořádané akce na sociálních sítích, Facebooku, na internetu. Nebudou poskytovány třetím osobám. Dále se řídíme GDPR a PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ, které naleznete na stránkách www.kalachart.cz

STORNO PODMÍNKY A NEMOŽNOST SE ZÚČASTNIT

 • Zrušení účasti na kurzu lze pouze před zaplacením místa kurzu (workshopu nebo pořádané akce) do tří dnů od zaslání závazné objednávky nebo od výzvy k úhradě ceny zaslaným potvrzujícím e-mailem. V případě nezaplacení celé ceny v třídenní lhůtě k zaplacení, se rezervace místa se automaticky. Přesto zrušení účasti proveďte písemně na nás e-mail : kalachart@seznam.cz
 • Zrušení účasti po zaplacení místa na kurz (workshop, pořádanou akci) se kurzovné nevrací, nepropadá- zaplacenou částku lze převést na náhradní kurz (workshop, pořádanou akci)- pouze 1x nebo za sebe vyslat náhrad-níka. Náhradní termín je nutno využít do půl roku od prvního termínu kurzu, na který byl účastník přihlášen, po tomto datu zaplacená částka propadá bez nároku na jiný termín.
 • V případě, že se nemůžete na pořádanou akci ze závažných důvodů dostavit, můžete za sebe nahlásit, co nejdříve, náhradníka, a to písemně na jeden z těchto e-mailů: kalachart@seznam.cz nebo vl.kalach@seznam.cz nebo telefonicky na číslo: + 420 702 158 327 - paní Vladimíra Kalach nebo se domluvit na možném náhradním termínu pořádané akce.
 • V případě, že se na akci bez písemné omluvy nedostavíte, budeme nuceni Vám účtovat celou zaplacenou částku za celou akci.
 • V případě neočekávaných důvodů - nemoci a vážných rodinných důvodů, kdy nezajistíte náhradníka, Vám můžeme jako kompenzaci nabídnout náhradní termín nebo podobnou akci, pokud stejnou akci nebudeme v budoucnu pořádat, v tomto případě žádáme rovněž o informování emailem na kalachart@seznam.cz nebo na vl.kalach@seznam.cz, a to nej- později 24 hodin před zahájením akce. Náhradní termín je nutno využít do půl roku od prvního termínu kurzu, na který byl účastník přihlášen, po tomto datu zaplacená částka propadá bez nároku na jiný termín.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

 • V případě nenaplnění míst s minimálním počtem 6 účastníků v kurzech a workshopech (u společenských a zájmových akcí je to individuální, záleží na typu pořádané akce), bude Vám nabídnut náhradní termín. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, potvrzené písemně e-mailovou korespondencí, bu-de Vámi uhrazená částka za kurz plně vrácena nejpozději do 14 dnů od původně plánovaného termínu akce zpět na účet, ze kterého byla platba odeslána.
 • Pokud nebude možno uskutečnit pořádání akce ze strany prodávajícího - pořadatele nebo zprostředkovatele služby v případě neočekávaných důvodů - nemoci a vážných rodinných důvodů, může tuto pořádanou akci zajistit pověřený zástupce. V případě, kdy nebude možné zajistit zástupce na uskutečnění pořádané akce, můžeme Vám jako kompenzaci nabídnout náhradní termín nebo podobnou pořádanou akci. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, potvrzené písemně e-mailovou korespondencí, bude Vámi uhrazená částka za zakoupená místa na pořádanou akci plně vrácena nejpozději do 14 dnů od původně plánovaného termínu pořádané akce zpět na účet, ze kterého byla platba odeslána.
 • Z důvodu nepředpokládané situace( viz. minulá epidemiologická situace v ČR v od roku 2020 nebo jiná nenadálá a výjimečná situace),kdy Vám nebudeme moci jako kompenzaci nabídnout náhradní termín nebo místo na jinou pořádanou akci, pokud nedojde ke vzájemné dohodě, potvrzené písemně e-mailovou korespondencí, bude Vámi uhrazená částka za zakoupená místa na pořádanou akci plně vrácena nejpozději do 14 dnů od původně plánovaného termínu akce zpět na účet, ze kterého byla platba odeslána.
 • Pokud nastane situace, že účastníkovi nebude vyhovovat náhradní termín, požádá písemně o jiný termín nebo jinou akci. Případný rozdíl ceny mezi cenami bude vyrovnán.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech nebo workshopech (změna osnovy nebo harmonogramu workshopu, kurzu nebo akce, změna místa konání atd.). Případné změny budou účastníkům oznámeny e-mailem nebo SMS zprávou nebo telefonicky.
 • V případě, že za sebe zajistíte náhradníka, veškerá finanční vyrovnání za zakoupené místo při jeho účasti na pořádaných akcích, vedete mezi sebou.
 • V případě, že se na pořádanou akci bez předchozí domluvy nedostavíte ani nezajistíte náhradníka upřednostníme článek č. 6 našich obchodních podmínek v souladu s § 1837 občanského zákoníku.
 • Kupní smlouva na všechny námi pořádané kurzy (workshopy a kurzy) je uzavírána v souladu s § 1837 občanského zákoníku. Elektronické zakoupení účasti na pořádané akce se bere jako závazné a také se i elektronicky odevzdává - jiná metoda přihlášení není možná, pokud není dohodnuto jinak
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy vzhledem k charakteru akce, která není zbožím, ale službou spojenou s investicí do nákladů pořádané akce pořadatelem- na základě závazného přihlášení dochází ze strany prodávajícího - a pořadatel nebo zprostředkovatelem pořádané akce například k pronájmu prostor k pořádání akce, zakoupení materiálu a pomůcek, techniky a dalšího potřebného pro závazně přihlášeného k jeho účasti akci.

Podmínky k on-line zakoupení míst na kurzy, workshopy a pořádané akce jsou zakotveny v Obchodních podmínkách umístěných na stránkách www.kalachart.cz., které jsou přílohou kupní smlouvy a jsou zasílány e-mailem. Viz níže: