PODMÍNKY KURZŮ A WORKSHOPŮ

PODMÍNKY ÚČASTI NA KURZECH, WORKSHOPECH A POŘÁDANÝCH AKCÍCH.

PODMÍNKY ÚČASTI NA KURZECH, WORKSHOPECH A POŘÁDANÝCH AKCÍCH.

Počet účastníků na všech kurzech a workshopech a pořádaných akcích je omezen, proto se prosím přihlaste předem a rezervujte si místo.

ÚVODEM

 • Organizátorem kurzů, workshopů a pořádaných akcí (dále jen " pořádaných akcí ") je prodávající - Vladimíra Kalach, IČ 73335185, sídlem Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná - Nové Město, Česká republika.

 • Všechny pořádané akce probíhají v místech, která pořádání těchto akcí umožňují, a to na základě krátkodobých pronájmů na dobu akce v režii organizátora nebo ve vlastní režii zadavatele k organizované akce.

 • Odpovědnost v průběhu pořádané akce: kupující jako účastník nebo účastník, pro něhož je kupujícím účast na pořádanou zakoupena (dále také jen "účastník"), je v celém průběhu pořádané akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník pořádané akce včetně lektora nebo pořadatele, popřípadě další osoby vedoucí pořádanou akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším účastníkům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na zdraví, majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání pořádané akce. V případě pořádané akce pro rodiče a děti, je zodpovědný za dítě rodič nebo jiná dospělá osoba, která dítě na pořádanou akci doprovází nebo je jí svěřena.

 • Možnost vyloučit účastníka z účasti na pořádané akci: účastníci jsou povinni při účasti na pořádané akci nenarušovat její průběh. Prodávající jakožto organizátor pořádané akce nebo jím pověřená další zodpovědná osoba nebo lektor vedoucí pořádanou akci je oprávněn účastníka vyloučit z účasti v případě, že účastník nerespektoval tyto obchodní podmínky a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah pořádané akce, ostatní účastníky, lektora nebo další osobu účastnící se pořádané akce anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení účastníka z pořádané akce nemá Kupující místa na pořádané akce nárok na vrácení již zaplaceného místa pořádané akce, a to ani z části.
 • Vzdělávací materiály a informace: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím pořádané akce jsou určeny pouze pro účely konkrétní pořádané akce a osobní potřebu jednotlivých kupujících- účastníků pořádaných akcí. Není dovoleno je bez vědomí Vladimíry Kalach a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

PODMÍNKY ÚČASTI A ZAKOUPENÍ MÍSTA NA KURZY, WORKSHOPY A POŘÁDANÉ AKCE

 • Workshopy, kurzy nebo jiné pořádané akce (dále jen " pořádané akce") jsou vhodné pro dospělé osoby nebo děti s doprovodem dospělé osoby. V případě, že se jedná o pořádanou akci pro děti od školního věku od 6 – 10 let, je nutné, aby děti na pořádanou akci doprovodila dospělá osoba a také zajistila doprovod dítěte z pořádané akce. Přítomnost dospělé osoby na akci mimo prodávající nebo pověřené osoby – lektor, je vždy nutná u pořádaných akcí pro děti mladší školního věku. Na pořádané akce pro větší kolektiv dětí je podmínkou přítomnosti dospělé osoby, která má přivedený kolektiv na starost- vychovatel/ka, učitel/ka nebo jiná osoba zodpovídající za kolektiv dětí. Za přítomné dítě na pořádané akci zodpovídá rodič nebo pověřená zodpovědná přítomná doprovázející osoba, respektive jiná dospělá osoba, která se podílí na spolupořádání pořádané akce jiným pořadatelem.
 • V případě zájmu na pořádanou akci je nutné přihlášení na pořádanou akci a vytvoření rezervace místa na pořádanou akci s následným zakoupením.
 • Prodávající nabízí 3 způsoby vedoucí k zakoupení místa na nabízené akce:

1) Přímým objednáním s následným zakoupením místa přes internetový obchod, pokud je v nabídce obchodu.

2) Další možností je závazná objednávka přes OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ, kdy bude objednávajícímu zaslán elektronicky potvrzující e-mail s platebními údaji

3) nebo lze využít ONLINE REZERVACI k rezervaci místa, kdy následně zájemce obdrží elektronicky e-mailem potvrzení rezervace místa a jsou mu současně v tomto potvrzujícím e-mailu zaslány podklady k platbě na zakoupení místa, a to ve formě faktury k úhradě se splatností do 3 dnů.

V prvním případě, pokud je zakoupeno místo přes internetový obchod, elektronický systém internetového obchodu zasílá automaticky včetně obchodních podmínek. V dalších dvou případech je vystavená faktura zaslána elektronicky v příloze e-mailu spolu s PODMÍNKAMI ÚČASTI NA KURZECH, WORKSHOPECH A POŘÁDANÝCH AKCÍCH.

Všechny 3 způsoby rezervace vedoucí k zakoupení místa jsou umístěny na webovém rozhraní www.kalachart.cz.

Počet míst na pořádané akce je vždy omezen, proto je nutná rezervace místa nebo míst. Pokud nedojde k zaplacení rezervovaného místa zájemcem ke dni splatnosti, má se za to, že zájemce si účast rozmyslel a jednostranně odstoupil od kupní smlouvy – zakoupení místa.

 • U všech nabízených pořádaných akcí, je uvedena minimální kapacita účastníků-míst. Kurzy a workshopy se konají při minimálním počtu 6 účastníků, u letních výtvarných táborů v případě nenaplnění míst s minimálním počtem 10 účastníků, u zájmových akcí je to individuální, záleží na typu pořádané akce.
 • Účastníkem kurzu, workshopu nebo jiné pořádané akce (dále jen "pořádané akce" je kupující, který si zakoupí místo nebo jiný účastník, pro kterého kupující místo zakoupil. V případě zakoupení místa na pořádanou akci, kdy kupující kupuje pro jinou osobu, která se tak stává účastníkem, kupující v tomto případě není účastníkem akce, a to jen v případě pokud by také nezakoupil další místo pro svou účast.
 • Místo na každou pořádanou akci je zajištěno zakoupením - po připsání celkové kupní ceny peněžních prostředků na účet prodávajícího. Po dobu než dojde k zaplacení je místo na pořádanou akci pouze rezervováno s časovým omezením po dobu 3 dnů, u letních výtvarných táborů lze prodloužit dobu splatnosti na požádání při vzájemné akceptaci navrhovaného termínu. Pokud nedojde po této době k úhradě celé kupní ceny, je místo nabídnuto dalšímu zájemci.
 • Výjimečně kupní cenu může zájemce uhradit v hotovosti při osobním odběru (pouze po předchozí telefonické domluvě) - v případě, že je v době bezprostředně před pořádaným kurzem, workshopem, pořádanou akcí.
 • Místa na všechny pořádané kurzy (workshopy, akce) jsou obsazovány postupně podle zaslaných objednávek. V případě, že dojde neuhrazení částky v dané době splatnosti, bude rezervované místo nabídnuto dalšímu zájemci.
 • Přihlášením na kurz (workshop, akci) účastník souhlasí s pořízením fotografií z pořádané akce (kurzu, workshopu) a jejich případným použitím na webové stránce www.kalachart.cz a nebo k prezentaci pořadatele pořádané akce na sociálních sítích, Facebooku, na internetu. Nebudou poskytovány třetím osobám. Dále se řídíme GDPR a PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ, které naleznete na stránkách www.kalachart.cz

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, STORNO PODMÍNKY A NEMOŽNOST SE ZÚČASTNIT

 • Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího a zrušení účasti na kurzu ze strany zájemce lze před zaplacením místa kurzu (workshopu nebo pořádané akce) nebo do tří dnů od zaslání závazné objednávky nebo od výzvy k úhradě ceny zaslaným potvrzujícím e-mailem. Ze strany prodávajícího je možné odstoupit v případě nezaplacení celé ceny kupujícím na účet prodávajícího. Po uplynutí třídenní lhůty k zaplacení, kdy nedošlo k připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího, prodávající odstupuje od kupní smlouvy a rezervace zboží, místa nebo služby se ruší automaticky. Přesto zrušení účasti proveďte písemně na nás e-mail : kalachart@seznam.cz
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy vzhledem k charakteru místa pořádané akce, která není zbožím, ale službou spojenou s investicí do nákladů pořádané akce pořadatelem- na základě závazného přihlášení a zakoupení dochází například k zakoupení materiálu a pomůcek, techniky a dalšího potřebného pro závazně přihlášeného k jeho účasti akci.
 • Zrušení účasti po zaplacení místa na kurz (workshop, pořádanou akci) se kurzovné nevrací, nepropadá- zaplacenou částku lze převést na náhradní kurz (workshop, pořádanou akci)- pouze 1x nebo za sebe vyslat náhradníka. Náhradní termín je nutno využít do půl roku od prvního termínu kurzu, na který byl účastník přihlášen, po tomto datu zaplacená částka propadá bez nároku na jiný termín.
 • V případě, že se nemůžete na pořádanou akci ze závažných důvodů dostavit, můžete za sebe nahlásit, co nejdříve, náhradníka, a to písemně na jeden z těchto e-mailů: kalachart@seznam.cz nebo vl.kalach@seznam.cz nebo telefonicky na číslo: + 420 702 158 327 - paní Vladimíra Kalach nebo se domluvit na možném náhradním termínu pořádané akce.
 • V případě, že se na akci bez písemné omluvy nedostavíte, budeme nuceni Vám účtovat celou zaplacenou částku za celou akci.
 • V případě neočekávaných důvodů - nemoci a vážných rodinných důvodů, kdy nezajistíte náhradníka, Vám můžeme jako kompenzaci nabídnout náhradní termín nebo podobnou akci, pokud stejnou akci nebudeme v budoucnu pořádat, v tomto případě žádáme rovněž o informování emailem na kalachart@seznam.cz nebo na vl.kalach@seznam.cz, a to nej- později 24 hodin před zahájením akce. Náhradní termín je nutno využít do půl roku od prvního termínu kurzu, na který byl účastník přihlášen, po tomto datu zaplacená částka propadá bez nároku na jiný termín.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

 • V případě nenaplnění míst s minimálním počtem 6 účastníků v kurzech a workshopech (u společenských a zájmových akcí je to individuální, záleží na typu pořádané akce), u letních výtvarných táborů v případě nenaplnění míst s minimálním počtem 10 účastníků, bude Vám nabídnut náhradní termín nebo individuální řešení. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, potvrzené písemně e-mailovou korespondencí, bude Vámi uhrazená částka za kurz plně vrácena nejpozději do 14 dnů od původně plánovaného termínu akce zpět na účet, ze kterého byla platba odeslána.
 • Pokud nebude možno uskutečnit pořádání akce ze strany prodávajícího - pořadatele nebo zprostředkovatele služby v případě neočekávaných důvodů - nemoci a vážných rodinných důvodů, může tuto pořádanou akci zajistit pověřený zástupce. V případě, kdy nebude možné zajistit zástupce na uskutečnění pořádané akce, můžeme Vám jako kompenzaci nabídnout náhradní termín nebo podobnou pořádanou akci. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, potvrzené písemně e-mailovou korespondencí, bude Vámi uhrazená částka za zakoupená místa na pořádanou akci plně vrácena nejpozději do 14 dnů od původně plánovaného termínu pořádané akce zpět na účet, ze kterého byla platba odeslána.
 • Z důvodu nepředpokládané situace( viz. minulá epidemiologická situace v ČR v od roku 2020 nebo jiná nenadálá a výjimečná situace),kdy Vám nebudeme moci jako kompenzaci nabídnout náhradní termín nebo místo na jinou pořádanou akci, pokud nedojde ke vzájemné dohodě, potvrzené písemně e-mailovou korespondencí, bude Vámi uhrazená částka za zakoupená místa na pořádanou akci plně vrácena nejpozději do 14 dnů od původně plánovaného termínu akce zpět na účet, ze kterého byla platba odeslána.
 • JAKO ÚČASTNÍCI KURZU NEBO DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBY BEREME VZÁJEMNOU ZŘETEL NA VŠECHNY ÚČASTNÍKY A OSTATNÍ OSOBY, KTERÉ SE ZÚČASTŇUJÍ WORKSHOPU/KURZU, LETNÍHO VÝTVARNÉHO KURZU A DALŠÍCH POŘÁDANÝCH AKCÍ- NEDOCHÁZÍME NA NĚ V PŘÍPADĚ NACHLAZENÍ, NEMOCI, JSME- LI V KARANTÉNĚ, TRPÍME- LI PŘENOSNÝM INFEKČNÍM ONEMOCNĚNÍM NEBO BYLI- LI JSME V KONTAKTU S TĚMITO OSOBAMI.
 • Pokud nastane situace, že účastníkovi nebude vyhovovat náhradní termín, požádá písemně o jiný termín nebo jinou akci. Případný rozdíl ceny mezi cenami bude vyrovnán.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech nebo workshopech (změna osnovy nebo harmonogramu workshopu, kurzu nebo akce, změna místa konání atd.). Případné změny budou účastníkům oznámeny e-mailem nebo SMS zprávou nebo telefonicky.
 • V případě, že za sebe zajistíte náhradníka, veškerá finanční vyrovnání za zakoupené místo při jeho účasti na pořádaných akcích, vedete mezi sebou.
 • V případě, že se na pořádanou akci bez předchozí domluvy nedostavíte ani nezajistíte náhradníka upřednostníme článek č. 6 našich obchodních podmínek v souladu s § 1837 občanského zákoníku.
 • Kupní smlouva na všechny námi pořádané kurzy (workshopy a kurzy) je uzavírána v souladu s § 1837 občanského zákoníku. Elektronické zakoupení účasti na pořádané akce se bere jako závazné a také se i elektronicky odevzdává - jiná metoda přihlášení není možná, pokud není dohodnuto jinak
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy vzhledem k charakteru akce, která není zbožím, ale službou spojenou s investicí do nákladů pořádané akce pořadatelem- na základě závazného přihlášení dochází ze strany prodávajícího - a pořadatel nebo zprostředkovatelem pořádané akce například k pronájmu prostor k pořádání akce, zakoupení materiálu a pomůcek, techniky a dalšího potřebného pro závazně přihlášeného k jeho účasti akci.

Tyto aktualizované PODMÍNKY ÚČASTI NA KURZECH, WORKSHOPECH A POŘÁDANÝCH AKCÍCH jsou platné od 23. 4. 2024


Podmínky k on-line zakoupení míst na kurzy, workshopy a pořádané akce jsou zakotveny v Obchodních podmínkách umístěných na stránkách www.kalachart.cz., které jsou přílohou kupní smlouvy a jsou zasílány e-mailem. Pokud dojde k aktualizování PODMÍNEK ÚČASTI NA KURZECH, WORKSHOPECH A POŘÁDÁNÝCH AKCÍCH JSOU UPŘEDNOSTNĚNY TYTO UPRAVENÉ PODMÍNKY PŘED ZAKOTVENÝMI V OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH  a jsou zasílány zvlášť jako dodatek k obchodním podmínkám.Viz níže: