PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Vladimíra Kalach, se sídlem E. F. Buriana 810/6, 736 01 Havířov - Město, Česká republika, provádějící činnost dle autorského zákona, na základě registrace č.j. 71652/99/384900/6181, DIČ CZ62511902019, vedené finančním úřadem města Havířova

(není plátcem DPH),

adresa pro doručováni: Vladimíra Kalach, E. F. Buriana 810/6, 736 01 Havířov - Město,

telefonní číslo: +420 702158327

kontaktní e-mail: kalachart@seznam.cz

zpracovává osobní údaje poskytnuté zájemcem o koupi a kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je Vladimíra Kalach, DIČ CZ62511902019, se sídlem E. F. Buriana 810/6, 736 01 Havířov - Město, Česká republika. (dále jen "Správce");

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: kalachart@seznam.cz, tel.: + 420 702 158 327

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky na osobních stránkách Vladimíry Kalach www.kalachart.cz;

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem vyřízení elektronické nebo telefonické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

2. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;

3. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém osobních stránek);
  • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: kalachart@seznam.cz nebo vl.kalach@seznam.cz;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.kalachart.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá, to platí i v případě kontaktování na stránce uvedené kontakty-telefon a e-mail;

2. S těmito pravidly souhlasí kupující:

  • odesláním OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE
  • kontaktováním na telefon + 420 702 158 327- volání nebo sms zprávou
  • kontaktování elektronicky na e-mail: kalachart@seznam.cz;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 21. 11. 2019 a jsou rozšířenou částí " GDPR a pravidla ochrany soukromí" viz odkaz níže: