PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Podnikatelka Vladimíra Kalach, se sídlem Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná - Nové Město, Česká republika, podnikající podle autorského zákona- Zákon č.121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) na základě ROZHODNUTÍ o registraci vydaném Finančním úřadem v Karviné čj. 197766/22/3212-40511-809635, dále jen DIČ CZ6251190209, není plátcem DPH, a na základě živnostenského oprávnění IČO 73335185, vydaném Magistrátem města Karviné dne 10.3.2022- č.j. SMK/032722/2022, sp. značka SMK/032710/2022

telefonní číslo: +420 702158327

kontaktní e-mail: kalachart@seznam.cz a vl.kalach@seznam.cz

zpracovává osobní údaje poskytnuté zájemcem o koupi a kupujícím nebo objednavatelem-zadavatelem zakázky na zhotovení díla s následnou koupí díla-kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je podnikatelka Vladimíra Kalach, IČO 73335185,DIČ CZ62511902019, se sídlem Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná - Nové Město, Česká republika (dále jen "Správce");

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: kalachart@seznam.cz a vl.kalach@seznam.cz tel.: + 420 702 158 327

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky na osobních stránkách podnikatelky Vladimíry Kalach www.kalachart.cz;

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem vyřízení elektronické nebo telefonické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

2. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;

3. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém osobních stránek);
  • Česká pošta, s.p. ( nebo jiná doručovací služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: kalachart@seznam.cz nebo vl.kalach@seznam.cz;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.kalachart.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá, to platí i v případě kontaktování na stránce uvedené kontakty-telefon a e-mail;

2. S těmito pravidly souhlasí kupující:

  • odesláním OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE
  • kontaktováním na telefon + 420 702 158 327- volání nebo sms zprávou
  • kontaktování elektronicky na e-mail: kalachart@seznam.cz nebo vl.kalach@seznam.cz;

3. Váš souhlas:

Používáním webových stránek www.kalachart.cz souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů. V případě, že s nimi nesouhlasíte, žádáme o jejich neprodlené opuštění.

4. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ vstupují v platnost 17. 3. 2022 a jsou rozšířenou částí " ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR "