OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") se vztahují na smlouvy uzavřené distančním způsobem prostřednictvím webových stránek KALACH ART umístěného na webovém rozhraní www.kalachart.cz(dále jen "webové rozhraní")

mezi

podnikatelkou Vladimírou Kalach, se sídlem Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná – Nové Město,

IČ:73335185,

není plátcem DPH

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Karviné dne 10.3.2022- č.j. SMK/032722/2022, sp. značka SMK/032710/2022 a zároveň podnikající podle autorského zákona-Zákon č.121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) na základě ROZHODNUTÍ o registraci vydaném Finančním úřadem v Karviné č. j. 197766/22/3212-40511-809635

Adresa pro doručování: Vladimíra Kalach, Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná – Nové Město

Telefonní číslo: 702158327

Kontaktní e-mail: kalachart@seznam.cz

jako prodávajícím

a

Vámi jako kupujícím

I. DŮLEŽITÉ POJMY A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. DŮLEŽITÉ POJMY:

KDO JE PRODÁVAJÍCÍ?

Prodávající je ten, který prostřednictvím webového rozhraní prezentuje, nabízí a prodává produkty-zboží, služby a místa na pořádané akce.

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů, služeb nebo míst na pořádané akce. Při koupi jako kupujícího označujeme i klienta, který přes webové rozhraní objedná vzdělávací akci a případně uzavře Smlouvu o poskytování služeb. Kupujícím je i ten, kdo uzavírá kupní smlouvu na produkt, který mu je vytvořen na míru- na zakázku, podle zadání na základě vzájemného odsouhlasení.

Lze předpokládat, že typickým kupujícím, který si koupí produkty nebo objedná vzdělávací akci- místo na pořádanou akci, bude spotřebitel, může být kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o.).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu se mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to smlouva, ve které jako kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo "kupující" je uvedeno "spotřebitel").

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se prodávající s kupujícím musel osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní anebo e-mail nebo sociální sítě. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si kupující hradí sám a neliší se od běžné sazby účtované jeho operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky kupující výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?

Na prodej produktů i míst na pořádané akce- je uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP, s drobnými odchylkami se popis uplatní i pro prodej produktů na míru i pro uzavření Smlouvy na základě objednávky učiněné s využitím zpráv na Facebooku nebo Instagramu či dalších sociálních sítích. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší závaznou objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní nebo individuální objednávkou zaslanou v běžném e-mailu nebo ve zprávě přes sociální síť) a jejím přijetím ze strany Vladimíry Kalach a těmito VOP. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete toto zboží převzít (buď elektronicky nebo osobně nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena (nebo jenom "cena")zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

2. 1. VZTAHUJE SE KUPNÍ SMLOUVA POUZE NA ZBOŽÍ?

Jako kupní smlouva (nebo jenom "smlouva") se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování služeb.

2. 2. JE KUPNÍ SMLOUVA SPOTŘEBITELSKOU SMLOUVOU?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

2. 3. JAKÁ MÁTE JAKO SPOTŘEBITEL ZVLÁŠTNÍ PRÁVA?

Jako spotřebitel máte především:

 • právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod
 • využití práva z vadného plnění na nepoužité spotřební zboží (uplatnění se řídí Reklamačním řádem);
 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);
 • právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy

2. 4. ČÍM SE ŘÍDÍ NÁŠ PRÁVNÍ VZTAH?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
 • Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen "občanský zákoník");
 • § 1837 občanského zákoníku-zákon č. 89/2012 sb.- občanský zákoník (dále též jen "NOZ")
 • autorským zákonem-Zákon č.121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
 • v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kalachart.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

2. 5. JAK VYJÁDŘÍTE SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI?

Závazným zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3. 1. KUPNÍ SMLOUVA

3.1.1. JAK UZAVÍRÁME KUPNÍ SMLOUVU?

Kupující objednává produkty, služby a místa na pořádané akce přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách přes internetový obchod nebo vyplněním objednávkového formuláře na nich umístěného. Pokud si přeje službu na míru, zašle své požadavky (představu) e-mailem, objednávkovým formulářem, případně zprávou na sociální síti, návrh smlouvy (specifikaci produktu, cenu a dobu dodání a uvedení smluvních stran) prodávajícímu. Prodávající pak pošle také e-mailem nebo zprávou na sociální síti zpětnou vazbu.

3.1.1.1. POPIS PRODUKTŮ A MÍST NA POŘÁDANÉ AKCE

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Vámi vybrané zboží a jeho počet vkládáte do elektronického košíku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených produktů a míst na pořádané akcí- popis, o jakou akci se jedná, pro koho je určena, čeho se pořádaná akce týká, informace o tom jaký přínos od ní můžete očekávat, termín pořádání aj..

Upozornění- skutečná podoba vyobrazených produktů se může drobně lišit (barevně) v závislosti na rozlišení a dalších parametrech monitoru, displeje, na kterém si produkty prohlížíte. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3.1.1.2. Vámi vybrané zboží a jeho počet vkládáte do elektronického košíku nebo objednáváte objednávkovým formulářem. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany-potvrzení je vždy písemné.

3.1.1.3. CENA PRODUKTŮ A SPLATNOST

Cena produktů a míst na pořádané akce je uvedena na webovém rozhraní. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. K ceně produktů ani míst na pořádané akce není připočítáváno dopravné- viz podrobněji článek 5 těchto VOP U pořádaných akcí je na webovém rozhraní uvedeno, co cena zahrnuje. U objednávky služeb na zakázku se prodávající s kupujícím dohodnou předem.

Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu nebo místa pořádané akce v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak není prodávající povinen kupujícímu za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany kupujícího i k úhradě této zjevně chybné ceny, je prodávající oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku kupujícímu vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením ze strany prodávajícího, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi prodávajícím a kupujícím k jiné dohodě. Při objednávce služby na míru je cenou částka odsouhlasená jako cena ve vzájemné komunikaci přes email nebo sociální sítě.

Není-li mezi prodávajícím a kupujícím výslovně ujednáno jinak, je prodávající povinen dodat kupujícímu službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. U služeb na míru je požadována platba zálohy ve výši 50% - 100% sjednané ceny. Údaje pro platbu zálohy budou uvedené přímo ve smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím uzavřené (tedy v e-mailové komunikaci nebo zprávě zaslané přes sociální sítě). Do okamžiku, než bude záloha připsána na účet prodávajícího, není prodávající povinen začít pracovat na zakázkové službě. Zbývající část sjednané ceny, pokud nebyla uhrazena zálohově celá, bude účtována až v okamžiku dokončení zakázkové služby na míru. Po její úhradě bude zakázkový produkt dodán (dále viz článek 5.). V případě, že záloha nebude uhrazena kupujícím ve splatnosti, a neuhradil by ji ani po výzvě zaslané emailem nebo zprávou na sociální síti, smlouva se marným uplynutím dodatečné lhůty ruší a objednávkou se dále prodávající nezabývá.

3. 2. JAK PODAT OBJEDNÁVKU?

Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží kupujícímu systém internetového obchodu a stránek, kde jsou informace o objednávaném produktu (službě nebo místu na pořádanou akci- dále viz článek č. 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET-pro registrované zákazníky. Uživatelský účet není povinností ani podmínkou pro nákup. Nakupovat můžete přes objednávkový formulář, kde kupující vyplní své kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefon). V případě objednávky místa na pořádanou akci vyberete konkrétní akci, pokud již není přímo ve formuláři uvedena a vyberete způsob úhrady. Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji, bude to na objednávkové stránce napsáno.

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (služeb, pořádaných akcí), případně číselné označení zboží, počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před závazným odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Bude Vám sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Před odesláním závazné objednávky budete vyzváni:

 • k volbě souhlasu s Obchodními podmínkami
 • a k volbě souhlasu s GDPR a PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ
 • a k ODESLÁNÍ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka "OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY".

Údaje uvedené v objednávkových formulářích a závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Pro objednání služby na míru zašle kupující na výše uvedený e-mail, případně přes zprávu na sociální síti svoji představu. Prodávající Vás poté bude kontaktovat zpět. V okamžiku shody kupujícího s prodávajícím na podmínkách služby, potvrdí si vše- podoba produktu, vlastnosti, cenu, termín zhotovení, cenu, termín úhrady, adresu k zaslání objednávky e-mailem nebo zprávou na sociální síti, je kupní smlouva uzavřena.

3. 3. KDY JE SMLOUVA UZAVŘENA?

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní:

- přes objednávkový systém prodávajícího je kupujícímu automaticky po odeslání objednávky, zaslán na elektronickou adresu uvedenou v objednávce elektronicky e-mail shrnující objednávku kupujícího. Následně prodávající zašle kupujícímu e-mail akceptující objednávku s platebními pokyny a výzvou k uvedení dodací adresy. Součástí potvrzovacího e-mailu jsou přílohou VOP. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky elektronickou adresu kupujícího, uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. Po uhrazení celé kupní ceny připsáním na účet prodávajícího, je kupujícímu zaslána stvrzenka o úhradě zboží, služby nebo místa. U pořádaných akcí je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacena kupní cena místa ve výši uvedené v popisu dané pořádané akce na webovém rozhraní, není-li výslovně uvedeno jinak.

- přes objednávkový systém internetového obchodu je kupujícímu automaticky po odeslání objednávky, zaslán na elektronickou adresu uvedenou v objednávce elektronicky e-mail shrnující objednávku kupujícího, kde jsou uvedeny mimo jiné uvedeny platební, fakturační a dodací údaje s VOP v příloze.

Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky elektronickou adresu kupujícího, uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. Po uhrazení celé kupní ceny připsáním na účet prodávajícího, je kupujícímu zaslána stvrzenka o úhradě zboží, služby nebo místa. U pořádaných akcí je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacena kupní cena místo ve výši uvedené v popisu dané pořádané akce na webovém rozhraní, není-li výslovně uvedeno jinak.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Do doby uzavření Smlouvy může kupující svou objednávku zrušit e-mailem poslaným na elektronickou adresu kalachart@seznam.cz nebo zprávou na sociální síti, pokud si kupující zvolil s prodávajícím takovou formou objednávky.

Prodávající může kupujícího kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky, nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána. Prodávajícím nebude tato objednávka akceptována.

Objednávat produkty, služby a pořádané akce přes webové rozhraní anebo e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Prodávající upozorňuje, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídá, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

3. 4. MŮŽETE JIŽ ODESLANOU OBJEDNÁVKU ZRUŠIT?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

3. 5. MŮŽE SE CENA NA WEBOVÉM ROZHRANÍ MĚNIT?

Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 3. 3. těchto obchodních podmínek.

3. 6. MÁTE MOŽNOST ZÍSKAT SMLOUVU V TEXTOVÉ PODOBĚ?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

3. 7. CO KDYŽ NĚČEMU VE SMLOUVĚ NEZOZUMÍTE?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

3. 8. V JAKÝCH JAZYCÍCH LZE SMLOUVU UZAVŘÍT?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

3. 9. JE SMLOUVA NĚKDE ULOŽENA?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4. 1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především bezhotovostně převodem předem na účet č. 4631844013/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna a. s. (dále jen "účet "). V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná předem do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

Kupní cenu můžete uhradit v hotovosti při osobním odběru (pouze po předchozí domluvě).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní www.kalachart.cz- DOPRAVA A ZPŮSOB PLATBY.

Některé způsoby platby (zejména dobírka, pokud obchod nabízí) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

4. 2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do tří dnů od přijetí objednávky dle článku 3. 3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

4. 3. V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

4. 4. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek v souladu s § 1837 občanského zákoníku - zakoupení místa na workshopu, kurzu nebo zájmové akci (§ 1837 odstavec d)- o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu. V tomto případě požadujeme úhradu ceny předem. Objednavatel a kupující bere na vědomí, vzhledem k zakoupení místa, která není zbožím, ale službou spojenou s investicí do nákladů na místo na základě závazného přihlášení na workshop, kurz nebo zájmovou akci.

Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

5. DODACÍ PODMÍNKY

5. 1. Jak posíláme zboží?

Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.

5. 2. Jaké jsou náklady na dodání zboží?

Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

5. 3. Kdy Vám zboží dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).

Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu Vás budeme informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

5. 4. Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

5. 5. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6. 1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

6. 2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li Vám společně se zbožím poskytnut s Vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

6. 3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu
 • o zakoupení místa na workshopu, kurzu nebo zájmové akci (§ 1837 odstavec d)- o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu)
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6. 4 . Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu, do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

 • kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

6. 5. Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k Vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze Vám vrátíme:

 • stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo
 • způsobem, jaký budete požadovat;

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6. 6. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek2.5 těchto obchodních podmínek);
 • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (§ 2165)

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 • Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.
 • Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odstavce 1 neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

7.1. Jakost při převzetí (§ 2161)

7.1.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.1.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením
 • je věc dodána - včetně obalu, a pokud je to nezbytné dle charakteru věci, eventuálně s dalšími pokyny a náležitostmi, které může kupující rozumně očekávat, a
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy

7.1.3. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 7.1.2. písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

7.1.4. Odstavec 2 se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

7.1.4.1. Ustanovení zde uvedená se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.1.5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.2. V jaké případě se nejedná o vadné plnění a vadu věci (§ 2167)

7.2.1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

7.2.2. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

7.3. Kdy je možno zkrátit dobu

Při koupi použité věci mohou strany zkrátit dobu podle § 2165 až na jeden rok.

7.4. Jak uplatňovat vadné plnění

Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího písemnou komunikací on-line nebo zasláním na adresu místa podnikání, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.5. Způsob vyřizování reklamací (§ 2169)

7.5.1. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

7.5.2. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

7.5.3. Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí.

 • § 1923 Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 • § 2106

(1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

(2) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 • (3) Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107
 • § 2107

1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

2. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

3. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

§ 2109

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

§ 2110

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

§ 2111

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění a dále na základě podnikání podle autorského zákona-Zákon č.121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

8. 2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu kalachart@seznam.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 8.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

8. 3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (https://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8. 4. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9. 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES.

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat

10.3. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies je upraveno ve zpracovaných dokumentech podnikatelky Vladimíry Kalach: GDPR a PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytuji ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlament a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)..

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení co nejvíce přibližuje

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná

12.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Kontaktní údaje prodávajícího - adresa pro doručování Vladimíra Kalach, Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná - Nové Město, adresa elektronické pošty e-mail: kalachart@seznam.cz, telefon + 420 702 158 327 .

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 6.3.2024

II.

1. ROZŠÍŘENÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1. Tyto rozšířené všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") se vztahují na smlouvy uzavřené distančním způsobem, prostřednictvím webových stránek KALACH ART umístěného na webovém rozhraní www.kalachart.cz(dále jen "webové rozhraní") na nákup služeb - prodej míst na workshopy, kurzy, pořádané a zprostředkovávané zájmové akce (dále jen "místa na pořádané akce") včetně zakázkových služeb (dále jen " služby"nebo obojí jako "zboží" )

mezi

podnikatelkou Vladimírou Kalach, se sídlem Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná – Nové Město,

IČ:73335185,

není plátcem DPH

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Karviné dne 10.3.2022- č.j. SMK/032722/2022, sp. značka SMK/032710/2022 a zároveň podnikající podle autorského zákona-Zákon č.121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) na základě ROZHODNUTÍ o registraci vydaném Finančním úřadem v Karviné č. j. 197766/22/3212-40511-809635

Adresa pro doručování: Vladimíra Kalach, Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná – Nové Město

Telefonní číslo: 702158327

Kontaktní e-mail: kalachart@seznam.cz

jako prodávajícím

a

Vámi jako kupujícím

1.2.Kupní smlouvou uzavřenou distančním způsobem se zavazujeme prodat Vám služby a místa na pořádané akce, uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete tuto elektronickou objednávku převzít a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena (nebo jenom "cena") zahrnuje i náklady spojené se zakoupením produktů, zajištěním zakázkové služby a zakoupením místa na pořádané akce, případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

1.3. Objednávat služby a místa na pořádané akce přes webové rozhraní anebo e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které kupující nezodpovídá, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

1.4. Služby a místa na pořádané akce nabýváte zaplacením celé kupní ceny.

1.5. Organizátorem kurzů, workshopů a zájmových akcí (dále jen " pořádaných akcí ") je prodávající – Vladimíra Kalach, IČ 73335185, sídlem Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná - Nové Město, Česká republika.

1.6. Všechny pořádané akce probíhají v místech, která pořádání těchto akcí umožňují, a to na základě krátkodobých pronájmů na dobu akce v režii organizátora nebo ve vlastní režii zadavatele k organizované akce.

1.7. Odpovědnost v průběhu pořádané akce: kupující jako účastník nebo účastník, pro něhož je kupujícím účast na pořádanou zakoupena (dále také jen "účastník"), je v celém průběhu pořádané akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník pořádané akce včetně lektora nebo pořadatele, popřípadě další osoby vedoucí pořádanou akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším účastníkům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na zdraví, majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání pořádané akce. V případě pořádané akce pro rodiče a děti, je zodpovědný za dítě rodič nebo jiná dospělá osoba, která dítě na pořádanou akci doprovází nebo je jí svěřena.

1.8. Možnost vyloučit účastníka z účasti na pořádané akci: účastníci jsou povinni při účasti na pořádané akci nenarušovat její průběh. Prodávající jakožto organizátor pořádané akce nebo jím pověřená další zodpovědná osoba nebo lektor vedoucí pořádanou akci je oprávněn účastníka vyloučit z účasti v případě, že účastník nerespektoval tyto obchodní podmínky a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah pořádané akce, ostatní účastníky, lektora nebo další osobu účastnící se pořádané akce anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení účastníka z pořádané akce nemá Kupující místa na pořádané akce nárok na vrácení již zaplaceného místa pořádané akce, a to ani z části.

1.9. Vzdělávací materiály a informace: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím pořádané akce jsou určeny pouze pro účely konkrétní pořádané akce a osobní potřebu jednotlivých kupujících- účastníků pořádaných akcí. Není dovoleno je bez vědomí Vladimíry Kalach a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

1.10. Jako kupní smlouva (nebo jenom "smlouva") se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování služeb.

1.11. My se zavazujeme k povinnosti dodat a zajistit vám vámi závazně objednané "služby" a nebo "místa na pořádané akce" a vy se zavazujete k povinnosti platby za vámi objednané "služby" a nebo "místa na pořádané akce"

2. PODMÍNKY ÚČASTI A ZAKOUPENÍ MÍSTA NA KURZY, WORKSHOPY NA POŘÁDANÉ AKCE

2.1. Workshopy, kurzy nebo jiné pořádané akce (dále jen " pořádané akce") jsou vhodné pro dospělé osoby nebo děti s doprovodem dospělé osoby. V případě, že se jedná o pořádanou akci pro děti od školního věku od 6 – 10 let, je nutné, aby děti na pořádanou akci doprovodila dospělá osoba a také zajistila doprovod dítěte z pořádané akce. Přítomnost dospělé osoby na akci mimo prodávající nebo pověřené osoby – lektor, je vždy nutná u pořádaných akcí pro děti mladší školního věku. Na pořádané akce pro větší kolektiv dětí je podmínkou přítomnosti dospělé osoby, která má přivedený kolektiv na starost- vychovatel/ka, učitel/ka nebo jiná osoba zodpovídající za kolektiv dětí. Za přítomné dítě na pořádané akci zodpovídá rodič nebo pověřená zodpovědná přítomná doprovázející osoba, respektive jiná dospělá osoba, která se podílí na spolupořádání pořádané akce jiným pořadatelem.

V případě zájmu na pořádanou akci je nutné přihlášení na pořádanou akci a vytvoření rezervace místa na pořádanou akci s následným zakoupením.

Prodávající nabízí 3 způsoby vedoucí k zakoupení místa na nabízené akce:

1) Přímým objednáním s následným zakoupením místa přes internetový obchod, pokud je v nabídce obchodu.

2) Další možností je závazná objednávka přes OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ, kdy bude objednávajícímu zaslán elektronicky potvrzující e-mail s platebními údaji

3) nebo lze využít ONLINE REZERVACI k rezervaci místa, kdy následně zájemce obdrží elektronicky e-mailem potvrzení rezervace místa a jsou mu současně v tomto potvrzujícím e-mailu zaslány podklady k platbě na zakoupení místa, a to ve formě faktury k úhradě se splatností do 3 dnů.

V prvním případě, pokud je zakoupeno místo přes internetový obchod, elektronický systém internetového obchodu zasílá automaticky včetně obchodních podmínek. V dalších dvou případech je vystavená faktura zaslána elektronicky v příloze e-mailu spolu s PODMÍNKAMI ÚČASTI NA KURZECH, WORKSHOPECH A POŘÁDANÝCH AKCÍCH.

Všechny 3 způsoby rezervace vedoucí k zakoupení místa jsou umístěny na webovém rozhraní www.kalachart.cz.

Počet míst na pořádané akce je vždy omezen, proto je nutná rezervace místa nebo míst. Pokud nedojde k zaplacení rezervovaného místa zájemcem ke dni splatnosti, má se za to, že zájemce si účast rozmyslel a jednostranně odstoupil od kupní smlouvy – zakoupení místa.

2.2. U všech nabízených pořádaných akcí, je uvedena minimální kapacita účastníků-míst. Kurzy a workshopy se konají při minimálním počtu 6 účastníků, u zájmových akcí je to individuální, záleží na typu pořádané akce.

2.3. Účastníkem kurzu, workshopu nebo jiné pořádané akce (dále jen "pořádané akce" je kupující, který si zakoupí místo nebo jiný účastník, pro kterého kupující místo zakoupil. V případě zakoupení místa na pořádanou akci, kdy kupující kupuje pro jinou osobu, která se tak stává účastníkem, kupující v tomto případě není účastníkem akce, a to jen v případě pokud by také nezakoupil další místo pro svou účast.

2.4. Místo na každou pořádanou akci je zajištěno zakoupením - po připsání celkové kupní ceny peněžních prostředků na účet prodávajícího. Po dobu než dojde k zaplacení je místo na pořádanou akci pouze rezervováno s časovým omezením po dobu 3 dnů. Pokud nedojde po této době k úhradě celé kupní ceny, je místo nabídnuto dalšímu zájemci.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání produktů, služeb a míst na pořádané akce (dále jen "uživatelský účet") nebo formou objednávky přes objednávkový formulář. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání pořádaných akcí též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Registrace do uživatelského účtu není povinností ani nutností pro uskutečnění nákupu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb a míst na pořádané akce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu, OBJEDNÁVKOVÉM FORMULÁŘI, ONLINE REZERVACI při objednávání služeb a míst na pořádané akce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. V případě využití OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE nebo ONLINE REZERVACE pro objednávání produktů, služeb a míst na pořádané akce není registrace k uživatelskému účtu mimo internetový obchod nutná.

3.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.6.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než [časové období] nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.8. Registrace a vytvoření uživatelského účtu k využívání a nákupu služeb není povinná ani nutná.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Veškerá prezentace služeb a míst na pořádané akce umístěná ve webovém rozhraní stránek a internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto nabízených služeb a míst na pořádané akce. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktech, službách a pořádaných akcí, a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů, služeb a míst k pořádaným akcím. Ceny jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu a stránek. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové rozhraní stánek a obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s případným dodáním:

- služeb uvedených ve webovém rozhraní obchodu, platí pouze v případech, kdy jsou poskytovány v rámci území České republiky.

4.3.1. Pro objednání:

 • služeb a míst na pořádané akce, kupující objednává přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém umístěný na webových stránkách přes internetový obchod, vyplněním objednávkového formuláře nebo online rezervace na nich umístěného. Prodávající pak pošle také elektronicky e-mailem nebo zprávou na sociální síti zpětnou vazbu.
 • služeb na míru vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu nebo stránek, zašle své požadavky (představu) e-mailem, objednávkovým formulářem, případně zprávou na sociální síti, návrh smlouvy (specifikaci produktu, cenu a dobu dodání a uvedení smluvních stran) prodávajícímu. Prodávající pak pošle také e-mailem nebo zprávou na sociální síti zpětnou vazbu.

4.4. Objednávkový formulář nebo online rezervace obsahuje zejména informace o:

 • nabízených službách nebo místech na pořádané akce (vybrané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu nebo objednávkového formuláře stránek,
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží nebo specifiku služby, nebo pořádaných akcí
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

4.4.1. Webové rozhraní obchodu a stránek obsahuje také informace o nákladech spojených s pořádanou akcí a informace o pořádané akci…

 • název pořádané akce
 • popis pořádané akce
 • termín pořádané akce
 • místo pořádané akce
 • eventuelně počet míst pořádané akce

4.4.2. Pro objednání míst pořádaných akcí vyplní kupující objednávkový formulář nebo online rezervaci ve webovém rozhraní stránek

4.4.3. Objednávkový formulář a online rezervace obsahuje kromě identifikačních–osobních údajů zejména informace o pořádané akci:

 • název pořádané akce
 • termín pořádané akce
 • místo pořádané akce
 • eventuelně počet míst k zakoupení
 • způsob úhrady

volba souhlasu s obchodními podmínkami, GDPR A PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ, potvrzením a odesláním objednávkového formuláře tlačítkem "OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY". U online rezervace je PRO ODESLÁNÍ REZERVACE pak tlačítko "REZERVOVAT".

4.5. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího")a zašle VOP

4.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství nebo specifiku

zboží, výši kupní ceny, předpokládaných nákladů, apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí závazné objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy- to znamená, že je smlouva uzavřená distančním způsobem. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. CENA SLUŽEB, MÍST POŘÁDANÝCH AKCÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu služeb a míst na pořádané akce a případné náklady s nimi spojenými dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem předem na účet č. 4631844013/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna a. s. (dále jen "účet ") do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy - potvrzení objednávky.

5.2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná předem do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží akce společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu pořádané akce splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.4. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s přípravou ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním produktů, služeb nebo míst na pořádané akce (čl. 4.4.c) a čl. 4.4.1.)

5.5. Prodávající může požádat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu předem podle charakteru služby. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.4. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.5.1 Není-li mezi prodávajícím a kupujícím výslovně ujednáno jinak, je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. U zakázkových služeb na míru je požadována platba zálohy ve výši 50%- 100% sjednané ceny. Údaje pro platbu zálohy budou uvedené přímo ve smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím uzavřené (tedy v e-mailové komunikaci nebo zprávě zaslané přes sociální sítě). Do okamžiku, než bude záloha připsána na účet prodávajícího, není prodávající povinen začít pracovat na zakázkové službě. Zbývající část sjednané ceny, pokud nebyla uhrazena zálohově celá, bude účtována až v okamžiku dokončení zakázkové služby na míru. Po její úhradě bude zakázkový produkt dodán (dále viz článek 5.). V případě, že záloha nebude uhrazena kupujícím ve splatnosti, a neuhradil by ji ani po výzvě zaslané emailem nebo zprávou na sociální síti, smlouva se marným uplynutím dodatečné lhůty ruší a objednávkou se dále prodávající nezabývá.

5.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.7.) požadovat uhrazení celé kupní ceny pořádané akce ještě před zahájením pořádané akce. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.5. Cenu služeb a míst na pořádané akce a případné náklady se platí předem. Taktéž předem se platí zakázkové služby( čl.5.5.1)

5.6. Případné slevy z ceny zboží nebo služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme. Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li Vám společně se zbožím poskytnut s Vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž skutečná hodnota byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.

6.1. Kupní smlouva je uzavírána v souladu s § 1837 občanského zákoníku. Elektronické zakoupení místa na pořádané akce se bere jako závazné a také se i elektronicky odevzdává - jiná metoda přihlášení není možná

6.1.1. V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

- o zakoupení místa na workshopu, kurzu nebo zájmové akci (§ 1837 odstavec d)- o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu)

6.1.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy vzhledem k charakteru akce, která není zbožím, ale službou spojenou s investicí do nákladů pořádané akce pořadatelem- na základě závazné objednávky.

6.1. a zakoupení místa na pořádanou akci kupujícím, viz bod 6.1.1. Následně dochází ze strany prodávajícího - a pořadatel nebo zprostředkovatelem pořádané akcenapříkladk pronájmu prostor k pořádání akce, zakoupení materiálu a pomůcek, techniky a dalšího potřebného pro závazně přihlášeného k jeho účasti akci.

6.2. Odstoupení od kupní smlouvy je možné v případě:

ze strany kupujícího a zrušení účasti na kurzu ze strany zájemce lze před zaplacením místa kurzu (workshopu nebo pořádané akce) nebo do tří dnů od zaslání závazné objednávky nebo od výzvy k úhradě ceny zaslaným potvrzujícím e-mailem. Ze strany prodávajícího je možné odstoupit v případě nezaplacení celé ceny kupujícím na účet prodávajícího. Po uplynutí třídenní lhůty k zaplacení, kdy nedošlo k připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího, prodávající odstupuje od kupní smlouvy a rezervace zboží, místa nebo služby se ruší automaticky.

6.3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy vzhledem k charakteru místa pořádané akce, která není zbožím, ale službou spojenou s investicí do nákladů pořádané akce pořadatelem- na základě závazného přihlášení a zakoupení viz bod 6.1 dochází například k zakoupení materiálu a pomůcek, techniky a dalšího potřebného pro závazně přihlášeného k jeho účasti akci.

6.4. Změny v kupní smlouvě

a) V případě, že se nemůžete na pořádanou akci ze závažných důvodů dostavit a není možné podle článku 6.1.1. a 6.1.2. odstoupení od kupní smlouvy, můžete za sebe nahlásit, co nejdříve, náhradníka, a to písemně na jeden z těchto e-mailů:kalachart@seznam.cz nebovl.kalach@seznam.cz nebo telefonicky na číslo: + 420 702 158 327 – paní Vladimíra Kalach nebo se domluvit na možném náhradním termínu pořádané akce.

b) V případě, že se na akci bez písemné omluvy nedostavíte, budeme nuceni Vám účtovat celou zaplacenou částku za celou akci.

c) V případě neočekávaných důvodů - nemoci a vážných rodinných důvodů, kdy nezajistíte náhradníka, Vám můžeme jako kompenzaci nabídnout náhradní termín nebo podobnou akci, pokud stejnou akci nebudeme v budoucnu pořádat, v tomto případě žádáme rovněž o informování emailem na kalachart@seznam.cz nebona vl.kalach@seznam.cz, a to nejpozději 24 hodin před zahájením akce. Náhradní termín je nutno využít do půl roku od prvního termínu kurzu, na který byl účastník přihlášen, po tomto datu zaplacená částka propadá bez nároku na jiný termín.

6.5. Další ujednání

6.5.1. V případě nenaplnění míst s minimálním počtem 6 účastníků v kurzech a workshopech (u společenských a zájmových akcí je to individuální, záleží na typu pořádané akce), bude Vám nabídnut náhradní termín nebo individuální řešení.Pokud nedojde-li ke vzájemné dohodě, potvrzené písemně e-mailovou korespondencí, bude Vámi uhrazená částka za kurz plně vrácena nejpozději do 14 dnů od původně plánovaného termínu akce zpět na účet, ze kterého byla platba odeslána.

6.5.2.Pokud nebude možno uskutečnit pořádání akce ze strany prodávajícího – pořadatele nebo zprostředkovatele služby v případě neočekávaných důvodů - nemoci a vážných rodinných důvodů, může tuto pořádanou akci zajistit pověřený zástupce. V případě, kdy nebude možné zajistit zástupce na uskutečnění pořádané akce, můžeme Vám jako kompenzaci nabídnout náhradní termín nebo podobnou pořádanou akci. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, potvrzené písemně e-mailovou korespondencí, bude Vámi uhrazená částka za zakoupená místa na pořádanou akci plně vrácena nejpozději do 14 dnů od původně plánovaného termínu pořádané akce zpět na účet, ze kterého byla platba odeslána.

6.5.3. Z důvodu nepředpokládané situace, viz. minulá epidemiologická situace v ČR v od roku 2020 nebo jiná nenadálá a výjimečná situace),kdy Vám nebudeme moci jako kompenzaci nabídnout náhradní termín nebo místo na jinou pořádanou akci, pokud nedojde ke vzájemné dohodě, potvrzené písemně e-mailovou korespondencí, bude Vámi uhrazená částka za zakoupená místa na pořádanou akci plně vrácena nejpozději do 14 dnů od původně plánovaného termínu akce zpět na účet, ze kterého byla platba odeslána.

6.5.4.Pokud nastane situace, že účastníkovi nebude vyhovovat náhradní termín, požádá písemně o jiný termín nebo jinou akci. Případný rozdíl ceny mezi cenami bude vyrovnán.

6.5.5. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech nebo workshopech (změna osnovy nebo harmonogramu workshopu, kurzu nebo akce, změna místa konání atd.). Případné změny budou účastníkům oznámeny e-mailem nebo SMS zprávou nebo telefonicky.

6.5.6. V případě, že za sebe zajistíte náhradníka, veškerá finanční vyrovnání za zakoupené místo při jeho účasti na pořádaných akcích, vedete mezi sebou.

6.5.7. V případě, že se na pořádanou akci bez předchozí domluvy nedostavíte ani nezajistíte náhradníka upřednostníme článek 6.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.6. Pro pořádané akce je pro nás závazný její termín k pořádání.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (§ 2165)

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 • Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.
 • Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odstavce 1 neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

8.1. Jakost při převzetí (§ 2161)

8.1.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.1.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením
 • je věc dodána - včetně obalu, a pokud je to nezbytné dle charakteru věci, eventuálně s dalšími pokyny a náležitostmi, které může kupující rozumně očekávat, a
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy

8.1.3. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 8.1.2. písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

8.1.4. Odstavec 2 se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

8.1.4.1. Ustanovení zde uvedená se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.1.5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

8.2. V jaké případě se nejedná o vadné plnění a vadu věci (§ 2167)

8.2.1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

8.2.2. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

8.3. Kdy je možno zkrátit dobu

Při koupi použité věci mohou strany zkrátit dobu podle § 2165 až na jeden rok.

8.4. Jak uplatňovat vadné plnění

Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího písemnou komunikací on-line nebo zasláním na adresu místa podnikání, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.5. Způsob vyřizování reklamací (§ 2169)

7.5.1. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

8.5.2. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

8.5.3. Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí.

 • § 1923 Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 • § 2106

(1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

(2) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 • (3) Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107
 • § 2107

1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

2. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

3. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

§ 2109

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

§ 2110

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

§ 2111

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

9. . ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Kupující nabývá místo v kurzu zaplacením celé ceny zboží

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy e-mail: kalachart@seznam.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a dále na základě podnikání podle autorského zákona-Zákon č.121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat

11.3. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies je upraveno ve zpracovaných dokumentech podnikatelky Vladimíry Kalach: GDPR a PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

13.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Vladimíra Kalach, Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná - Nové Město, adresa elektronické pošty e-mail: kalachart@seznam.cz, telefon + 420 702 158 327.

Tyto ROZŠÍŘENÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY jsou platnéa účinné od 6.3.2024I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") se vztahují na smlouvy uzavřené distančním způsobem prostřednictvím webových stránek KALACH ART umístěného na webovém rozhraní www.kalachart.cz(dále jen "webové rozhraní")

mezi

podnikatelkou Vladimírou Kalach, se sídlem Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná – Nové Město,

IČ:73335185,

není plátcem DPH

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Karviné dne 10.3.2022- č.j. SMK/032722/2022, sp. značka SMK/032710/2022 a zároveň podnikající podle autorského zákona-Zákon č.121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) na základě ROZHODNUTÍ o registraci vydaném Finančním úřadem v Karviné č. j. 197766/22/3212-40511-809635

Adresa pro doručování: Vladimíra Kalach, Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná – Nové Město

Telefonní číslo: 702158327

Kontaktní e-mail: kalachart@seznam.cz

jako prodávajícím

a

Vámi jako kupujícím

I. DŮLEŽITÉ POJMY A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. DŮLEŽITÉ POJMY:

KDO JE PRODÁVAJÍCÍ?

Prodávající je ten, který prostřednictvím webového rozhraní prezentuje, nabízí a prodává produkty-zboží, služby a místa na pořádané akce.

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů, služeb nebo míst na pořádané akce. Při koupi jako kupujícího označujeme i klienta, který přes webové rozhraní objedná vzdělávací akci a případně uzavře Smlouvu o poskytování služeb. Kupujícím je i ten, kdo uzavírá kupní smlouvu na produkt, který mu je vytvořen na míru- na zakázku, podle zadání na základě vzájemného odsouhlasení.

Lze předpokládat, že typickým kupujícím, který si koupí produkty nebo objedná vzdělávací akci- místo na pořádanou akci, bude spotřebitel, může být kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o.).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu se mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to smlouva, ve které jako kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo "kupující" je uvedeno "spotřebitel").

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se prodávající s kupujícím musel osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní anebo e-mail nebo sociální sítě. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si kupující hradí sám a neliší se od běžné sazby účtované jeho operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky kupující výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?

Na prodej produktů i míst na pořádané akce- je uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP, s drobnými odchylkami se popis uplatní i pro prodej produktů na míru i pro uzavření Smlouvy na základě objednávky učiněné s využitím zpráv na Facebooku nebo Instagramu či dalších sociálních sítích. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší závaznou objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní nebo individuální objednávkou zaslanou v běžném e-mailu nebo ve zprávě přes sociální síť) a jejím přijetím ze strany Vladimíry Kalach a těmito VOP. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete toto zboží převzít (buď elektronicky nebo osobně nebo od dopravce) a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena (nebo jenom "cena")zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

2. 1. VZTAHUJE SE KUPNÍ SMLOUVA POUZE NA ZBOŽÍ?

Jako kupní smlouva (nebo jenom "smlouva") se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování služeb.

2. 2. JE KUPNÍ SMLOUVA SPOTŘEBITELSKOU SMLOUVOU?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

2. 3. JAKÁ MÁTE JAKO SPOTŘEBITEL ZVLÁŠTNÍ PRÁVA?

Jako spotřebitel máte především:

 • právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod
 • využití práva z vadného plnění na nepoužité spotřební zboží (uplatnění se řídí Reklamačním řádem);
 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);
 • právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy

2. 4. ČÍM SE ŘÍDÍ NÁŠ PRÁVNÍ VZTAH?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
 • Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen "občanský zákoník");
 • § 1837 občanského zákoníku-zákon č. 89/2012 sb.- občanský zákoník (dále též jen "NOZ")
 • autorským zákonem-Zákon č.121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
 • v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kalachart.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

2. 5. JAK VYJÁDŘÍTE SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI?

Závazným zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3. 1. KUPNÍ SMLOUVA

3.1.1. JAK UZAVÍRÁME KUPNÍ SMLOUVU?

Kupující objednává produkty, služby a místa na pořádané akce přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách přes internetový obchod nebo vyplněním objednávkového formuláře na nich umístěného. Pokud si přeje službu na míru, zašle své požadavky (představu) e-mailem, objednávkovým formulářem, případně zprávou na sociální síti, návrh smlouvy (specifikaci produktu, cenu a dobu dodání a uvedení smluvních stran) prodávajícímu. Prodávající pak pošle také e-mailem nebo zprávou na sociální síti zpětnou vazbu.

3.1.1.1. POPIS PRODUKTŮ A MÍST NA POŘÁDANÉ AKCE

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Vámi vybrané zboží a jeho počet vkládáte do elektronického košíku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených produktů a míst na pořádané akcí- popis, o jakou akci se jedná, pro koho je určena, čeho se pořádaná akce týká, informace o tom jaký přínos od ní můžete očekávat, termín pořádání aj..

Upozornění- skutečná podoba vyobrazených produktů se může drobně lišit (barevně) v závislosti na rozlišení a dalších parametrech monitoru, displeje, na kterém si produkty prohlížíte. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3.1.1.2. Vámi vybrané zboží a jeho počet vkládáte do elektronického košíku nebo objednáváte objednávkovým formulářem. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany-potvrzení je vždy písemné.

3.1.1.3. CENA PRODUKTŮ A SPLATNOST

Cena produktů a míst na pořádané akce je uvedena na webovém rozhraní. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. K ceně produktů ani míst na pořádané akce není připočítáváno dopravné- viz podrobněji článek 5 těchto VOP U pořádaných akcí je na webovém rozhraní uvedeno, co cena zahrnuje. U objednávky služeb na zakázku se prodávající s kupujícím dohodnou předem.

Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu nebo místa pořádané akce v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak není prodávající povinen kupujícímu za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany kupujícího i k úhradě této zjevně chybné ceny, je prodávající oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku kupujícímu vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením ze strany prodávajícího, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi prodávajícím a kupujícím k jiné dohodě. Při objednávce služby na míru je cenou částka odsouhlasená jako cena ve vzájemné komunikaci přes email nebo sociální sítě.

Není-li mezi prodávajícím a kupujícím výslovně ujednáno jinak, je prodávající povinen dodat kupujícímu službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. U služeb na míru je požadována platba zálohy ve výši 50% - 100% sjednané ceny. Údaje pro platbu zálohy budou uvedené přímo ve smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím uzavřené (tedy v e-mailové komunikaci nebo zprávě zaslané přes sociální sítě). Do okamžiku, než bude záloha připsána na účet prodávajícího, není prodávající povinen začít pracovat na zakázkové službě. Zbývající část sjednané ceny, pokud nebyla uhrazena zálohově celá, bude účtována až v okamžiku dokončení zakázkové služby na míru. Po její úhradě bude zakázkový produkt dodán (dále viz článek 5.). V případě, že záloha nebude uhrazena kupujícím ve splatnosti, a neuhradil by ji ani po výzvě zaslané emailem nebo zprávou na sociální síti, smlouva se marným uplynutím dodatečné lhůty ruší a objednávkou se dále prodávající nezabývá.

3. 2. JAK PODAT OBJEDNÁVKU?

Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží kupujícímu systém internetového obchodu a stránek, kde jsou informace o objednávaném produktu (službě nebo místu na pořádanou akci- dále viz článek č. 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET-pro registrované zákazníky. Uživatelský účet není povinností ani podmínkou pro nákup. Nakupovat můžete přes objednávkový formulář, kde kupující vyplní své kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefon). V případě objednávky místa na pořádanou akci vyberete konkrétní akci, pokud již není přímo ve formuláři uvedena a vyberete způsob úhrady. Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji, bude to na objednávkové stránce napsáno.

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (služeb, pořádaných akcí), případně číselné označení zboží, počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před závazným odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Bude Vám sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Před odesláním závazné objednávky budete vyzváni:

 • k volbě souhlasu s Obchodními podmínkami
 • a k volbě souhlasu s GDPR a PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ
 • a k ODESLÁNÍ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka "OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY".

Údaje uvedené v objednávkových formulářích a závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

Pro objednání služby na míru zašle kupující na výše uvedený e-mail, případně přes zprávu na sociální síti svoji představu. Prodávající Vás poté bude kontaktovat zpět. V okamžiku shody kupujícího s prodávajícím na podmínkách služby, potvrdí si vše- podoba produktu, vlastnosti, cenu, termín zhotovení, cenu, termín úhrady, adresu k zaslání objednávky e-mailem nebo zprávou na sociální síti, je kupní smlouva uzavřena.

3. 3. KDY JE SMLOUVA UZAVŘENA?

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu nebo převezmete objednané zboží (podle toho, co nastane dříve). Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní:

- přes objednávkový systém prodávajícího je kupujícímu automaticky po odeslání objednávky, zaslán na elektronickou adresu uvedenou v objednávce elektronicky e-mail shrnující objednávku kupujícího. Následně prodávající zašle kupujícímu e-mail akceptující objednávku s platebními pokyny a výzvou k uvedení dodací adresy. Součástí potvrzovacího e-mailu jsou přílohou VOP. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky elektronickou adresu kupujícího, uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. Po uhrazení celé kupní ceny připsáním na účet prodávajícího, je kupujícímu zaslána stvrzenka o úhradě zboží, služby nebo místa. U pořádaných akcí je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacena kupní cena místa ve výši uvedené v popisu dané pořádané akce na webovém rozhraní, není-li výslovně uvedeno jinak.

- přes objednávkový systém internetového obchodu je kupujícímu automaticky po odeslání objednávky, zaslán na elektronickou adresu uvedenou v objednávce elektronicky e-mail shrnující objednávku kupujícího, kde jsou uvedeny mimo jiné uvedeny platební, fakturační a dodací údaje s VOP v příloze.

Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky elektronickou adresu kupujícího, uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. Po uhrazení celé kupní ceny připsáním na účet prodávajícího, je kupujícímu zaslána stvrzenka o úhradě zboží, služby nebo místa. U pořádaných akcí je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacena kupní cena místo ve výši uvedené v popisu dané pořádané akce na webovém rozhraní, není-li výslovně uvedeno jinak.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Do doby uzavření Smlouvy může kupující svou objednávku zrušit e-mailem poslaným na elektronickou adresu kalachart@seznam.cz nebo zprávou na sociální síti, pokud si kupující zvolil s prodávajícím takovou formou objednávky.

Prodávající může kupujícího kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky, nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána. Prodávajícím nebude tato objednávka akceptována.

Objednávat produkty, služby a pořádané akce přes webové rozhraní anebo e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Prodávající upozorňuje, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídá, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

3. 4. MŮŽETE JIŽ ODESLANOU OBJEDNÁVKU ZRUŠIT?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

3. 5. MŮŽE SE CENA NA WEBOVÉM ROZHRANÍ MĚNIT?

Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 3. 3. těchto obchodních podmínek.

3. 6. MÁTE MOŽNOST ZÍSKAT SMLOUVU V TEXTOVÉ PODOBĚ?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

3. 7. CO KDYŽ NĚČEMU VE SMLOUVĚ NEZOZUMÍTE?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

3. 8. V JAKÝCH JAZYCÍCH LZE SMLOUVU UZAVŘÍT?

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

3. 9. JE SMLOUVA NĚKDE ULOŽENA?

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání Vám ji zašleme.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4. 1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především bezhotovostně převodem předem na účet č. 4631844013/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna a. s. (dále jen "účet "). V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná předem do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

Kupní cenu můžete uhradit v hotovosti při osobním odběru (pouze po předchozí domluvě).

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní www.kalachart.cz- DOPRAVA A ZPŮSOB PLATBY.

Některé způsoby platby (zejména dobírka, pokud obchod nabízí) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

4. 2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží je cena splatná do tří dnů od přijetí objednávky dle článku 3. 3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

4. 3. V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

4. 4. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek v souladu s § 1837 občanského zákoníku - zakoupení místa na workshopu, kurzu nebo zájmové akci (§ 1837 odstavec d)- o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu. V tomto případě požadujeme úhradu ceny předem. Objednavatel a kupující bere na vědomí, vzhledem k zakoupení místa, která není zbožím, ale službou spojenou s investicí do nákladů na místo na základě závazného přihlášení na workshop, kurz nebo zájmovou akci.

Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

5. DODACÍ PODMÍNKY

5. 1. Jak posíláme zboží?

Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my.

5. 2. Jaké jsou náklady na dodání zboží?

Náklady na dodání zboží závisí vždy na velikosti a povaze zboží a na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

5. 3. Kdy Vám zboží dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě).

Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu Vás budeme informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

5. 4. Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

5. 5. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6. 1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

6. 2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li Vám společně se zbožím poskytnut s Vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

6. 3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu
 • o zakoupení místa na workshopu, kurzu nebo zájmové akci (§ 1837 odstavec d)- o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu)
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6. 4 . Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu, do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

 • kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

6. 5. Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k Vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze Vám vrátíme:

 • stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo
 • způsobem, jaký budete požadovat;

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný nesdělíte). Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6. 6. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek2.5 těchto obchodních podmínek);
 • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (§ 2165)

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 • Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.
 • Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odstavce 1 neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

7.1. Jakost při převzetí (§ 2161)

7.1.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.1.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením
 • je věc dodána - včetně obalu, a pokud je to nezbytné dle charakteru věci, eventuálně s dalšími pokyny a náležitostmi, které může kupující rozumně očekávat, a
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy

7.1.3. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 7.1.2. písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

7.1.4. Odstavec 2 se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

7.1.4.1. Ustanovení zde uvedená se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.1.5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.2. V jaké případě se nejedná o vadné plnění a vadu věci (§ 2167)

7.2.1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

7.2.2. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

7.3. Kdy je možno zkrátit dobu

Při koupi použité věci mohou strany zkrátit dobu podle § 2165 až na jeden rok.

7.4. Jak uplatňovat vadné plnění

Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího písemnou komunikací on-line nebo zasláním na adresu místa podnikání, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.5. Způsob vyřizování reklamací (§ 2169)

7.5.1. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

7.5.2. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

7.5.3. Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí.

 • § 1923 Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 • § 2106

(1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

(2) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 • (3) Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107
 • § 2107

1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

2. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

3. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

§ 2109

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

§ 2110

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

§ 2111

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění a dále na základě podnikání podle autorského zákona-Zákon č.121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

8. 2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu kalachart@seznam.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 8.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

8. 3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (https://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8. 4. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9. 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES.

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat

10.3. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies je upraveno ve zpracovaných dokumentech podnikatelky Vladimíry Kalach: GDPR a PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytuji ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlament a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)..

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení co nejvíce přibližuje

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná

12.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Kontaktní údaje prodávajícího - adresa pro doručování Vladimíra Kalach, Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná - Nové Město, adresa elektronické pošty e-mail: kalachart@seznam.cz, telefon + 420 702 158 327 .

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 6.3.2024

II.

1. ROZŠÍŘENÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1. Tyto rozšířené všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") se vztahují na smlouvy uzavřené distančním způsobem, prostřednictvím webových stránek KALACH ART umístěného na webovém rozhraní www.kalachart.cz(dále jen "webové rozhraní") na nákup služeb - prodej míst na workshopy, kurzy, pořádané a zprostředkovávané zájmové akce (dále jen "místa na pořádané akce") včetně zakázkových služeb (dále jen " služby"nebo obojí jako "zboží" )

mezi

podnikatelkou Vladimírou Kalach, se sídlem Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná – Nové Město,

IČ:73335185,

není plátcem DPH

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Karviné dne 10.3.2022- č.j. SMK/032722/2022, sp. značka SMK/032710/2022 a zároveň podnikající podle autorského zákona-Zákon č.121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) na základě ROZHODNUTÍ o registraci vydaném Finančním úřadem v Karviné č. j. 197766/22/3212-40511-809635

Adresa pro doručování: Vladimíra Kalach, Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná – Nové Město

Telefonní číslo: 702158327

Kontaktní e-mail: kalachart@seznam.cz

jako prodávajícím

a

Vámi jako kupujícím

1.2.Kupní smlouvou uzavřenou distančním způsobem se zavazujeme prodat Vám služby a místa na pořádané akce, uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete tuto elektronickou objednávku převzít a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena (nebo jenom "cena") zahrnuje i náklady spojené se zakoupením produktů, zajištěním zakázkové služby a zakoupením místa na pořádané akce, případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

1.3. Objednávat služby a místa na pořádané akce přes webové rozhraní anebo e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které kupující nezodpovídá, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

1.4. Služby a místa na pořádané akce nabýváte zaplacením celé kupní ceny.

1.5. Organizátorem kurzů, workshopů a zájmových akcí (dále jen " pořádaných akcí ") je prodávající – Vladimíra Kalach, IČ 73335185, sídlem Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná - Nové Město, Česká republika.

1.6. Všechny pořádané akce probíhají v místech, která pořádání těchto akcí umožňují, a to na základě krátkodobých pronájmů na dobu akce v režii organizátora nebo ve vlastní režii zadavatele k organizované akce.

1.7. Odpovědnost v průběhu pořádané akce: kupující jako účastník nebo účastník, pro něhož je kupujícím účast na pořádanou zakoupena (dále také jen "účastník"), je v celém průběhu pořádané akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník pořádané akce včetně lektora nebo pořadatele, popřípadě další osoby vedoucí pořádanou akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším účastníkům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na zdraví, majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání pořádané akce. V případě pořádané akce pro rodiče a děti, je zodpovědný za dítě rodič nebo jiná dospělá osoba, která dítě na pořádanou akci doprovází nebo je jí svěřena.

1.8. Možnost vyloučit účastníka z účasti na pořádané akci: účastníci jsou povinni při účasti na pořádané akci nenarušovat její průběh. Prodávající jakožto organizátor pořádané akce nebo jím pověřená další zodpovědná osoba nebo lektor vedoucí pořádanou akci je oprávněn účastníka vyloučit z účasti v případě, že účastník nerespektoval tyto obchodní podmínky a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah pořádané akce, ostatní účastníky, lektora nebo další osobu účastnící se pořádané akce anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení účastníka z pořádané akce nemá Kupující místa na pořádané akce nárok na vrácení již zaplaceného místa pořádané akce, a to ani z části.

1.9. Vzdělávací materiály a informace: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím pořádané akce jsou určeny pouze pro účely konkrétní pořádané akce a osobní potřebu jednotlivých kupujících- účastníků pořádaných akcí. Není dovoleno je bez vědomí Vladimíry Kalach a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

1.10. Jako kupní smlouva (nebo jenom "smlouva") se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Může tedy jít například i o smlouvu o poskytování služeb.

1.11. My se zavazujeme k povinnosti dodat a zajistit vám vámi závazně objednané "služby" a nebo "místa na pořádané akce" a vy se zavazujete k povinnosti platby za vámi objednané "služby" a nebo "místa na pořádané akce"

2. PODMÍNKY ÚČASTI A ZAKOUPENÍ MÍSTA NA KURZY, WORKSHOPY NA POŘÁDANÉ AKCE

2.1. Workshopy, kurzy nebo jiné pořádané akce (dále jen " pořádané akce") jsou vhodné pro dospělé osoby nebo děti s doprovodem dospělé osoby. V případě, že se jedná o pořádanou akci pro děti od školního věku od 6 – 10 let, je nutné, aby děti na pořádanou akci doprovodila dospělá osoba a také zajistila doprovod dítěte z pořádané akce. Přítomnost dospělé osoby na akci mimo prodávající nebo pověřené osoby – lektor, je vždy nutná u pořádaných akcí pro děti mladší školního věku. Na pořádané akce pro větší kolektiv dětí je podmínkou přítomnosti dospělé osoby, která má přivedený kolektiv na starost- vychovatel/ka, učitel/ka nebo jiná osoba zodpovídající za kolektiv dětí. Za přítomné dítě na pořádané akci zodpovídá rodič nebo pověřená zodpovědná přítomná doprovázející osoba, respektive jiná dospělá osoba, která se podílí na spolupořádání pořádané akce jiným pořadatelem.

V případě zájmu na pořádanou akci je nutné přihlášení na pořádanou akci a vytvoření rezervace místa na pořádanou akci s následným zakoupením.

Prodávající nabízí 3 způsoby vedoucí k zakoupení místa na nabízené akce:

1) Přímým objednáním s následným zakoupením místa přes internetový obchod, pokud je v nabídce obchodu.

2) Další možností je závazná objednávka přes OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ, kdy bude objednávajícímu zaslán elektronicky potvrzující e-mail s platebními údaji

3) nebo lze využít ONLINE REZERVACI k rezervaci místa, kdy následně zájemce obdrží elektronicky e-mailem potvrzení rezervace místa a jsou mu současně v tomto potvrzujícím e-mailu zaslány podklady k platbě na zakoupení místa, a to ve formě faktury k úhradě se splatností do 3 dnů.

V prvním případě, pokud je zakoupeno místo přes internetový obchod, elektronický systém internetového obchodu zasílá automaticky včetně obchodních podmínek. V dalších dvou případech je vystavená faktura zaslána elektronicky v příloze e-mailu spolu s PODMÍNKAMI ÚČASTI NA KURZECH, WORKSHOPECH A POŘÁDANÝCH AKCÍCH.

Všechny 3 způsoby rezervace vedoucí k zakoupení místa jsou umístěny na webovém rozhraní www.kalachart.cz.

Počet míst na pořádané akce je vždy omezen, proto je nutná rezervace místa nebo míst. Pokud nedojde k zaplacení rezervovaného místa zájemcem ke dni splatnosti, má se za to, že zájemce si účast rozmyslel a jednostranně odstoupil od kupní smlouvy – zakoupení místa.

2.2. U všech nabízených pořádaných akcí, je uvedena minimální kapacita účastníků-míst. Kurzy a workshopy se konají při minimálním počtu 6 účastníků, u zájmových akcí je to individuální, záleží na typu pořádané akce.

2.3. Účastníkem kurzu, workshopu nebo jiné pořádané akce (dále jen "pořádané akce" je kupující, který si zakoupí místo nebo jiný účastník, pro kterého kupující místo zakoupil. V případě zakoupení místa na pořádanou akci, kdy kupující kupuje pro jinou osobu, která se tak stává účastníkem, kupující v tomto případě není účastníkem akce, a to jen v případě pokud by také nezakoupil další místo pro svou účast.

2.4. Místo na každou pořádanou akci je zajištěno zakoupením - po připsání celkové kupní ceny peněžních prostředků na účet prodávajícího. Po dobu než dojde k zaplacení je místo na pořádanou akci pouze rezervováno s časovým omezením po dobu 3 dnů. Pokud nedojde po této době k úhradě celé kupní ceny, je místo nabídnuto dalšímu zájemci.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání produktů, služeb a míst na pořádané akce (dále jen "uživatelský účet") nebo formou objednávky přes objednávkový formulář. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání pořádaných akcí též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Registrace do uživatelského účtu není povinností ani nutností pro uskutečnění nákupu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb a míst na pořádané akce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu, OBJEDNÁVKOVÉM FORMULÁŘI, ONLINE REZERVACI při objednávání služeb a míst na pořádané akce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. V případě využití OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE nebo ONLINE REZERVACE pro objednávání produktů, služeb a míst na pořádané akce není registrace k uživatelskému účtu mimo internetový obchod nutná.

3.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.6.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než [časové období] nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.8. Registrace a vytvoření uživatelského účtu k využívání a nákupu služeb není povinná ani nutná.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Veškerá prezentace služeb a míst na pořádané akce umístěná ve webovém rozhraní stránek a internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto nabízených služeb a míst na pořádané akce. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktech, službách a pořádaných akcí, a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů, služeb a míst k pořádaným akcím. Ceny jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu a stránek. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové rozhraní stánek a obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s případným dodáním:

- služeb uvedených ve webovém rozhraní obchodu, platí pouze v případech, kdy jsou poskytovány v rámci území České republiky.

4.3.1. Pro objednání:

 • služeb a míst na pořádané akce, kupující objednává přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém umístěný na webových stránkách přes internetový obchod, vyplněním objednávkového formuláře nebo online rezervace na nich umístěného. Prodávající pak pošle také elektronicky e-mailem nebo zprávou na sociální síti zpětnou vazbu.
 • služeb na míru vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu nebo stránek, zašle své požadavky (představu) e-mailem, objednávkovým formulářem, případně zprávou na sociální síti, návrh smlouvy (specifikaci produktu, cenu a dobu dodání a uvedení smluvních stran) prodávajícímu. Prodávající pak pošle také e-mailem nebo zprávou na sociální síti zpětnou vazbu.

4.4. Objednávkový formulář nebo online rezervace obsahuje zejména informace o:

 • nabízených službách nebo místech na pořádané akce (vybrané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu nebo objednávkového formuláře stránek,
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží nebo specifiku služby, nebo pořádaných akcí
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

4.4.1. Webové rozhraní obchodu a stránek obsahuje také informace o nákladech spojených s pořádanou akcí a informace o pořádané akci…

 • název pořádané akce
 • popis pořádané akce
 • termín pořádané akce
 • místo pořádané akce
 • eventuelně počet míst pořádané akce

4.4.2. Pro objednání míst pořádaných akcí vyplní kupující objednávkový formulář nebo online rezervaci ve webovém rozhraní stránek

4.4.3. Objednávkový formulář a online rezervace obsahuje kromě identifikačních–osobních údajů zejména informace o pořádané akci:

 • název pořádané akce
 • termín pořádané akce
 • místo pořádané akce
 • eventuelně počet míst k zakoupení
 • způsob úhrady

volba souhlasu s obchodními podmínkami, GDPR A PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ, potvrzením a odesláním objednávkového formuláře tlačítkem "OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY". U online rezervace je PRO ODESLÁNÍ REZERVACE pak tlačítko "REZERVOVAT".

4.5. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího")a zašle VOP

4.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství nebo specifiku

zboží, výši kupní ceny, předpokládaných nákladů, apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí závazné objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy- to znamená, že je smlouva uzavřená distančním způsobem. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. CENA SLUŽEB, MÍST POŘÁDANÝCH AKCÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu služeb a míst na pořádané akce a případné náklady s nimi spojenými dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem předem na účet č. 4631844013/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna a. s. (dále jen "účet ") do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy - potvrzení objednávky.

5.2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná předem do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží akce společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu pořádané akce splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.4. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s přípravou ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním produktů, služeb nebo míst na pořádané akce (čl. 4.4.c) a čl. 4.4.1.)

5.5. Prodávající může požádat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu předem podle charakteru služby. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.4. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.5.1 Není-li mezi prodávajícím a kupujícím výslovně ujednáno jinak, je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. U zakázkových služeb na míru je požadována platba zálohy ve výši 50%- 100% sjednané ceny. Údaje pro platbu zálohy budou uvedené přímo ve smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím uzavřené (tedy v e-mailové komunikaci nebo zprávě zaslané přes sociální sítě). Do okamžiku, než bude záloha připsána na účet prodávajícího, není prodávající povinen začít pracovat na zakázkové službě. Zbývající část sjednané ceny, pokud nebyla uhrazena zálohově celá, bude účtována až v okamžiku dokončení zakázkové služby na míru. Po její úhradě bude zakázkový produkt dodán (dále viz článek 5.). V případě, že záloha nebude uhrazena kupujícím ve splatnosti, a neuhradil by ji ani po výzvě zaslané emailem nebo zprávou na sociální síti, smlouva se marným uplynutím dodatečné lhůty ruší a objednávkou se dále prodávající nezabývá.

5.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.7.) požadovat uhrazení celé kupní ceny pořádané akce ještě před zahájením pořádané akce. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.5. Cenu služeb a míst na pořádané akce a případné náklady se platí předem. Taktéž předem se platí zakázkové služby( čl.5.5.1)

5.6. Případné slevy z ceny zboží nebo služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme. Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li Vám společně se zbožím poskytnut s Vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž skutečná hodnota byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.

6.1. Kupní smlouva je uzavírána v souladu s § 1837 občanského zákoníku. Elektronické zakoupení místa na pořádané akce se bere jako závazné a také se i elektronicky odevzdává - jiná metoda přihlášení není možná

6.1.1. V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

- o zakoupení místa na workshopu, kurzu nebo zájmové akci (§ 1837 odstavec d)- o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu)

6.1.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy vzhledem k charakteru akce, která není zbožím, ale službou spojenou s investicí do nákladů pořádané akce pořadatelem- na základě závazné objednávky.

6.1. a zakoupení místa na pořádanou akci kupujícím, viz bod 6.1.1. Následně dochází ze strany prodávajícího - a pořadatel nebo zprostředkovatelem pořádané akcenapříkladk pronájmu prostor k pořádání akce, zakoupení materiálu a pomůcek, techniky a dalšího potřebného pro závazně přihlášeného k jeho účasti akci.

6.2. Odstoupení od kupní smlouvy je možné v případě:

ze strany kupujícího a zrušení účasti na kurzu ze strany zájemce lze před zaplacením místa kurzu (workshopu nebo pořádané akce) nebo do tří dnů od zaslání závazné objednávky nebo od výzvy k úhradě ceny zaslaným potvrzujícím e-mailem. Ze strany prodávajícího je možné odstoupit v případě nezaplacení celé ceny kupujícím na účet prodávajícího. Po uplynutí třídenní lhůty k zaplacení, kdy nedošlo k připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího, prodávající odstupuje od kupní smlouvy a rezervace zboží, místa nebo služby se ruší automaticky.

6.3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy vzhledem k charakteru místa pořádané akce, která není zbožím, ale službou spojenou s investicí do nákladů pořádané akce pořadatelem- na základě závazného přihlášení a zakoupení viz bod 6.1 dochází například k zakoupení materiálu a pomůcek, techniky a dalšího potřebného pro závazně přihlášeného k jeho účasti akci.

6.4. Změny v kupní smlouvě

a) V případě, že se nemůžete na pořádanou akci ze závažných důvodů dostavit a není možné podle článku 6.1.1. a 6.1.2. odstoupení od kupní smlouvy, můžete za sebe nahlásit, co nejdříve, náhradníka, a to písemně na jeden z těchto e-mailů:kalachart@seznam.cz nebovl.kalach@seznam.cz nebo telefonicky na číslo: + 420 702 158 327 – paní Vladimíra Kalach nebo se domluvit na možném náhradním termínu pořádané akce.

b) V případě, že se na akci bez písemné omluvy nedostavíte, budeme nuceni Vám účtovat celou zaplacenou částku za celou akci.

c) V případě neočekávaných důvodů - nemoci a vážných rodinných důvodů, kdy nezajistíte náhradníka, Vám můžeme jako kompenzaci nabídnout náhradní termín nebo podobnou akci, pokud stejnou akci nebudeme v budoucnu pořádat, v tomto případě žádáme rovněž o informování emailem na kalachart@seznam.cz nebona vl.kalach@seznam.cz, a to nejpozději 24 hodin před zahájením akce. Náhradní termín je nutno využít do půl roku od prvního termínu kurzu, na který byl účastník přihlášen, po tomto datu zaplacená částka propadá bez nároku na jiný termín.

6.5. Další ujednání

6.5.1. V případě nenaplnění míst s minimálním počtem 6 účastníků v kurzech a workshopech (u společenských a zájmových akcí je to individuální, záleží na typu pořádané akce), bude Vám nabídnut náhradní termín nebo individuální řešení.Pokud nedojde-li ke vzájemné dohodě, potvrzené písemně e-mailovou korespondencí, bude Vámi uhrazená částka za kurz plně vrácena nejpozději do 14 dnů od původně plánovaného termínu akce zpět na účet, ze kterého byla platba odeslána.

6.5.2.Pokud nebude možno uskutečnit pořádání akce ze strany prodávajícího – pořadatele nebo zprostředkovatele služby v případě neočekávaných důvodů - nemoci a vážných rodinných důvodů, může tuto pořádanou akci zajistit pověřený zástupce. V případě, kdy nebude možné zajistit zástupce na uskutečnění pořádané akce, můžeme Vám jako kompenzaci nabídnout náhradní termín nebo podobnou pořádanou akci. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, potvrzené písemně e-mailovou korespondencí, bude Vámi uhrazená částka za zakoupená místa na pořádanou akci plně vrácena nejpozději do 14 dnů od původně plánovaného termínu pořádané akce zpět na účet, ze kterého byla platba odeslána.

6.5.3. Z důvodu nepředpokládané situace, viz. minulá epidemiologická situace v ČR v od roku 2020 nebo jiná nenadálá a výjimečná situace),kdy Vám nebudeme moci jako kompenzaci nabídnout náhradní termín nebo místo na jinou pořádanou akci, pokud nedojde ke vzájemné dohodě, potvrzené písemně e-mailovou korespondencí, bude Vámi uhrazená částka za zakoupená místa na pořádanou akci plně vrácena nejpozději do 14 dnů od původně plánovaného termínu akce zpět na účet, ze kterého byla platba odeslána.

6.5.4.Pokud nastane situace, že účastníkovi nebude vyhovovat náhradní termín, požádá písemně o jiný termín nebo jinou akci. Případný rozdíl ceny mezi cenami bude vyrovnán.

6.5.5. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech nebo workshopech (změna osnovy nebo harmonogramu workshopu, kurzu nebo akce, změna místa konání atd.). Případné změny budou účastníkům oznámeny e-mailem nebo SMS zprávou nebo telefonicky.

6.5.6. V případě, že za sebe zajistíte náhradníka, veškerá finanční vyrovnání za zakoupené místo při jeho účasti na pořádaných akcích, vedete mezi sebou.

6.5.7. V případě, že se na pořádanou akci bez předchozí domluvy nedostavíte ani nezajistíte náhradníka upřednostníme článek 6.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.6. Pro pořádané akce je pro nás závazný její termín k pořádání.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (§ 2165)

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 • Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.
 • Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odstavce 1 neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

8.1. Jakost při převzetí (§ 2161)

8.1.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.1.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením
 • je věc dodána - včetně obalu, a pokud je to nezbytné dle charakteru věci, eventuálně s dalšími pokyny a náležitostmi, které může kupující rozumně očekávat, a
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy

8.1.3. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 8.1.2. písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

8.1.4. Odstavec 2 se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

8.1.4.1. Ustanovení zde uvedená se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.1.5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

8.2. V jaké případě se nejedná o vadné plnění a vadu věci (§ 2167)

8.2.1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

8.2.2. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

8.3. Kdy je možno zkrátit dobu

Při koupi použité věci mohou strany zkrátit dobu podle § 2165 až na jeden rok.

8.4. Jak uplatňovat vadné plnění

Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího písemnou komunikací on-line nebo zasláním na adresu místa podnikání, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.5. Způsob vyřizování reklamací (§ 2169)

7.5.1. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

8.5.2. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

8.5.3. Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí.

 • § 1923 Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 • § 2106

(1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

(2) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 • (3) Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107
 • § 2107

1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

2. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

3. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

§ 2109

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

§ 2110

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

§ 2111

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

9. . ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Kupující nabývá místo v kurzu zaplacením celé ceny zboží

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy e-mail: kalachart@seznam.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a dále na základě podnikání podle autorského zákona-Zákon č.121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat

11.3. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies je upraveno ve zpracovaných dokumentech podnikatelky Vladimíry Kalach: GDPR a PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

13.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

13.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Vladimíra Kalach, Dvořákova 1624/8, 735 06 Karviná - Nové Město, adresa elektronické pošty e-mail: kalachart@seznam.cz, telefon + 420 702 158 327.

Tyto ROZŠÍŘENÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY jsou platné a účinné od 6.3.2024

Příloha obchodních podmínek: