OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky pro koupi či zakázkovou tvorbu


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky pro koupi či zakázkovou tvorbu

Tyto Obchodní podmínky pro koupi či zakázkovou tvorbu jsou platné pro obchodní vztahy mezi:  Vladimírou Kalach, se sídlem E. F. Buriana 810/6, 736 01 Havířov - Město, Česká republika,  provádějící činnost dle autorského zákona, na základě registrace č.j. 71652/99/384900/6181, DIČ CZ62511902019), vedené finančním úřadem města Havířova

(není plátcem DPH),

adresa pro doručováni: Vladimíra Kalach, E. F. Buriana 810/6, 736 01 Havířov - Město,

telefonní číslo: +420 702158327

kontaktní e-mail: kalachart@seznam.cz

jako prodávajícím a Vámi jako fyzickou osobou-kupujícím

a upřesňují podmínky kontraktu mezi prodávajícím a kupujícím:

1. Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů od doručení zásilky artiklu (předmět obchodování) máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu-nevztahuje se na zakázkovou výrobu a osobně vybraný artikl.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
a)
Vámi zakoupený artikl bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení zásilky zašlete zpět. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud mi odešlete artikl zpět před uplynutím 14 dnů-nevztahuje se na zakázkovou výrobu a osobně vybraný artikl.
b) Ponesete přímé náklady spojené s navrácením artiklu. S vrácením platby mohu počkat do té doby, než vrácený artikl obdržím.
c) Artikl je nutno vzhledem k jeho povaze vrátit nepoužitý a nepoškozený, v původním stavu a balení.

3. Stanovení kupní ceny zakázkové tvorby je cenou smluvní. Tato smluvní cena objednaného artiklu je předem stanovenou cenou na základě vzájemné dohody mezi zájemcem o koupi objednaného a na zakázku zhotoveného artiklu(kupujícím) a zhotovitelem(prodávajícím). Zhotovitel zakázky(prodávající) může po objednateli zakázky(kupující) požadovat zálohovou platbu ve výši 50-100% předem, není-li dohodnuto jinak, která se odvíjí podle celkové ceny zakázky.

4. Balné, poštovné, dovoz, předání artiklu a způsob platby je řešen individuálně vzájemnou dohodou.

5. Ochrana osobních údajů. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se

zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Pro ostatní zde neupravené se řídí následujícími právními předpisy:

  • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen "občanský zákoník");
  • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 21. 11. 2019