AUTORSKÝ ZÁKON A TVORBA

121 ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie28) a upravuje

a) práva autora k jeho autorskému dílu,

b) práva související s právem autorským:

d) ochranu práv podle tohoto zákona,